Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Aids Belirtileri

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:
Aids Belirtileri HIV enfeksiyonunun nasıl ilerlediğini belirtmeden önce bazı noktalara değin­mekte yarar vardır.
HîV enfeksiyonu bulaşmış kişi bu (virüsü yaşamı boyunca taşır ve bulaştırıcıdır. Virüs sürekli olarak ürer. Virüs üremesinin etkileri ise çok sonra belir­ginleşmeye başlar. Hastada belirti ve klinik bulgular ortaya çıktığında, HIV enfeksiyonunun belirti veren evresine girilmiş olur.
Birincil enfeksiyon belirtileri olgu­ların çok küçük bir bölümünde bulaş­madan hemen sonra ortaya çıkar. Virü­sün vücuda girmesinden sonraki 3-6 ay içinde akut enfeksiyon bulgu ve belirti­lerinden bağımsız olarak HlV’e karşı antikorlar oluşur. Virüsü alan kişide uzunca bir süre hiçbir belirti görülme­yebilir (belirtisiz enfeksiyon). Bazen ilk belirti yaygın lenf bezi büyümesidir (lenfadenopati). Buna İngilizce terimle­rin kısaltılmasıyla oluşturulmuş LAS (lenf bezi büyümesi sendromu) ya da PGL (inatçı ve yaygın lenf bezi büyü­mesi) gibi adlar verilir.

HIV enfeksiyonunun daha da ilerle­mesiyle hastalığın tipik belirtileri ortaya çıkar. Önce ağız boşluğunda kandida tü­rü mantar enfeksiyonları, dilde beyaz plaklar halinde çok küçük kabarcıklar, kilo kaybı, düşmeyen ateş, saç dökülme­si, düşünsel işlevlerin zayıflaması, zona ve akciğer veremi görülebilir. Bu belirti ve hastalıkların tümüne birden “AİDS bağlantılı kompleks” (ARC-AIDS Rela-ted Complex) adı verilir.Daha ileri evrede fırsatçı enfeksi­yonlar, tümörler ve ağır sinir sistemi bozukluklanyla ortaya çıkan hastalıklar görülür. Buna “AİDS bunama komplek­si” (ADC-AIDS dementia complex) de­nir. Sonuçta hasta tükenme sendromu (Wasting Syndrome) adıyla bilinen dö­neme girer. Bu dönemde kilo kaybı en ileri aşamadadır.HIV enfeksiyonunun gidişi bazı la-boratuvar testleriyle izlenebilir. Bunla­rın başlıcaları şunlardır: Mutlak CD4+ lenfosit sayısı, CD4+ lenfosit yüzdesi, kanda virüs ve antijenlerinin varlığı, kanda p24-karşıtı antikorların varlığvve kanda beta-2-mikroglobülin düzeyi. Kanda CD4+ lenfositlerinin azalması, AiDS’in ilerlediğinin en duyarlı göster­gesidir.• Birincil enfeksiyon – Birincil HIV enfeksiyonu çoğu kez belirtisizdir. Ama bulaşmadan sonraki 1-12 hafta içinde özgün olmayan bazı belirtiler gö­rülebilir. Ateş, terleme, fenalık duygu­su, yaygın kas ve kemik ağrıları, iştah­sızlık, bulantı, ishal, boğaz ağrısı ve lenf bezi şişmeleri bu dönemin başlıca belirtileridir. Bazı hastalarda baş ağrısı , ışıktan rahatsız olma, zihin karışıklığı ve beyin zan zedelenmesi belirtileri de görülebilir. Olguların yüzde 30-50’sinde deride mononükleoz ya da ür-tikeri andıran kırmızı lekeler vardır. Bu belirtiler 2-3 hafta içinde kendiliğinden geriler. Çok seyrek olarak birincil en­feksiyon ensefalit (beyin iltihabı) ya da menenjitle (beyin zan iltihabı) ortaya çıkabilir. Muayenede boyun, artkafa ve kol-tukaltı lenf bezlerinde büyüme, deri dö­küntüleri ve seyrek olarak karaciğer ve dalakta büyüme saptanır. Kan tahlili lenfosit sayısının düşük (lenfopeni), eritrosit çökme (sedimantasyon) hızının yüksek, transaminaz ve alkali fosfataz enzimlerinin artmış olduğunu gösterir. Ayrıca CD8+ lenfosit sayısı görece yüksek, CD4+/CD8+ oranı tersine dön­müştür.Virüsün vücuda girmesinden genellikle 2 hafta sonra kanda p24 antijeni belirir. Aynı dönemde birincil enfeksi­yon belirtileri de görülmeye başlar. HlV’e karşı antikorlar ise bu aşamadan 1-3 ay sonra ortaya çıkar.Belirtilerin yalnızca AİDS hastalı­ğına özgü olmaması nedeniyle akut en­feksiyon evresi genellikle gözden ka­çar. İleride virüsü taşıdığı kesinleşen hasta bu dönemdeki belirtileri güçlük­le anımsar. Hastalığa aymcı tam ko­nurken mononükleoz, kızamıkçık, grip, sitomegalovirüs enfeksiyonları, hepatit, toksoplazmoz, ikinci evre frengi gibi hastalıklar göz önünde tu­tulmalıdır. Ayrıca lenfom ve lösemi gibi kötü huylu tümör hastalıkları da ayırıcı tanı açısından önem taşır. Doğ­ru tanının konabilmesi için hastadan çok ayrıntılı bilgi alınması ve olası bu­laşma etkenlerinin ortaya çıkarılması zorunludur.Kanda HTV’e karşı antikorların ge­lişmesi ve dolayısıyla kan testinin olumlu sonuç vermesi akut enfeksiyon belirtilerinin ortaya çıkmasından sonra­ya rastlar. Bu nedenle antikorların araş­tırılması, belirtiler kaybolduktan 4-6 hafta sonra yapılmalıdır.Birincil enfeksiyon belirtilerinin hastalığın gidişini belirlemek açısından çok önemli olmadığı söylenebilir. • Belirtisiz virüs taşıyıcılığı – Olgula­rın büyük bölümünde insanlar virüsü aldıkları ve bulaştıncı oldukları halde uzun süre hiçbir yakınmada bulunmaz­lar. Bu duruma belirtisiz taşıyıcılık (seropozitiflik) denir. Kişi normal ça­lışma ve toplumsal yaşamını sürdürür. Ama belirtisiz de olsa bu dönemde ya­pılacak laboratuvar araştırmaları hasta­da virüsün varlığını kanıtlayabilir. Bu aşamada hücresel bağışıklık sistemin­deki zayıflamayı gösteren CD4+ lenfo­sit değerinin düşmesi çok önemlidir.• Yaygın lenf bezi büyümesi (LAS) -HIV enfeksiyonunda sık görülen bir belirtidir. Nedeni başka hastalıklarla açıklanamayan, en az üç ay süren, ka­sıklar dışında vücudun iki ya da daha çok bölgesinde görülen yaygın lenf be­zi büyümesi AİDS’İ düşündürür. Büyü­me en sık koltukaltı ve boyun arkası lenf bezlerinde görülür. Yaygın lenf bezi büyümesinin hastalığın gidişinde kötüleşme belirtisi olmadığı artık anla­şılmıştır. Belirti vermeyen taşıyıcılarla LAS’lı taşıyıcılar arasında AiDS’e doğ­ru gidişte önemli bir fark gözlenmemiş­tir.Bununla birlikte yaygın lenf bezi büyümesi, HIV enfeksiyonunun çoğu kez ilk klinik belirtisi ve hastanın heki­me başvurmasının en önemli nedenidir. Bu durumda HIV enfeksiyonuna yol açabilecek etkenler dikkatle incelenme­li ve her koşulda kanda HlV’e karşı an­tikor araştırması yapılmalıdır. Hasta bulaşma tehlikesi yaratan etkenlerle karşılaşmamışsa bile lenf bezi şişmesi­ne yol açan öbür hastalıklarla birlikte, HIV enfeksiyonu da ayırıcı tanıda göz önünde bulundurulur. Kanında virüsü taşıdığı saptanan hastada lenf bezinden örnek almak (lenf bezi biyopsisi) ge­nellikle gerekmez. Ama büyüme kötü huylu tümör gelişimini düşündürecek kadar ileri düzeydeyse biyopsi yapıl­malıdır.

• Belirtili dönem
Bu dönemde AİDS öncesi dönemde rastlanan AİDS bağ­lantılı kompleks (ARC) ve AiDS’e işa­ret eden belirtiler görülür.HIV enfeksiyonu ilerledikçe en sık görülen belirti ağız boşluğunda genel­likle kandida türü mantar hastalığıdır. Hastalığın başlıca dört tipi vardır: Ya­lancı zarlı, hücre sayısının artmasına bağlı olarak şişmeli, kızartılı ve dudak köşelerinde yara oluşumlu.Bunların içinde en sık görüleni ya­lancı zarlı kandida enfeksiyonudur. Kı­zarık ya da normal renkli ağız mukoza­sı üzerinde sarımsı ya da krem-beyaz renkli tabakalar biçiminde lezyonlar be­lirir. Bu tabakalar kaldırıldığında altta kırmızı, bazen kanayan mukoza görü­lür. Enfeksiyon daha çok yumuşak da­mak, bademcikler, dil sırtı ve dudak mukozasında görülmekle birlikte ağız boşluğunun her yerine yayılabilir.Enfeksiyonun şişmelere yol açan (hiperplastik) tipinde beyaz tabakalar mukozadan sıyrılamaz. Lezyonlar ge­nellikle dilin yan bölümlerinde, damak­ta ve ağız mukozasındadır.Hastalığın kızartılı (eritemli ya da atrofık) tipinde yaygın kızarıklıklar, da­ha ender olarak da damak ve dil sırtın­da lekeler ile ortaya çıkar. Bu lezyonla-nn rengi parlak kırmızıdan açık pembeye kadar değiştiğinden açık renkli ol­ması durumunda tanısı güçtür.
Yaşlılarda kansızlık, dişlerin düz­gün kapanmaması, vitamin eksikliği gi­bi nedenlere bağlı olarak dudak kenar­larında yaralara rastlanabilir. Ama bu lezyonlarm gençlerde gözlenmesi HIV enfeksiyonunu düşündürmelidir. Ağız köşelerinde bıçak kesişi gibi çatlaklar ve beyaz tabakalı lezyonlar bu hastalı­ğın ilk belirtisi olabilir.ğızda kandida enfeksiyonu HIV enfeksiyonunun ilerlediğini gösteren çok önemli bir bulgudur. Ayrıca pneu-mocystis carinii asalağının yol açtığı Çok bulaşıcı bir zatürree gibi başka fır­satçı enfeksiyonların habercisidir.Ağız boşluğunda beyaz tabakalar oluşturan küçük çıkıntılar da HIV en­feksiyonunun tipik bir bulgusudur. Tıp­ta “villöz oral lökoplaki” adıyla bilinen bu lezyonlar hastada hiçbir yalanmaya yol açmaz. Hemen her zaman bir şerit gibi dilin çevresinde kain1. Yüzeyi be­yaz renkli ve ipliksi ince dikey çıkıntı­lar nedeniyle pütürlüdür. Bu oluşumlar mukozadan ayrılmaz. Olguların yüzde 85'inde lezyonlarm ortaya çıkmasından iki yıl sonra AİDS başlar. Bu orandan da anlaşılacağı gibi villöz oral lökopla­ki, AiDS’in gelişiminin önemli bir gös­tergesidir.

HIV taşıyıcı hastalarda Herpesvirus varicella adlı virüsün yeniden etkinlik göstermesine sık rastlanır. Suçiçeği et­keni olan bu virüs yeniden etkinleşti­ğinde zonaya (Herpes zoster) neden olur. Zona AİDS hastalarının yüzde 10'undan fazlasında vardır. Bu hastalı­ğın yaygın biçimi az görülmekle birlik­te genellikle birkaç bölgede birden orta­ya çıkar.Yağlı deri iltihabında (yağlı egzama ya da seboreli egzama) kırmızı, kabuk­lu, kasıntısız lezyonlar görülür. Bazı hastalarda hafif gidişli olabilir, ama gö­ğüs, sut ve saçlı deride geniş alanlara yayılan ağır biçimleri de vardır.Hastalann büyük bölümünde HIV enfeksiyonu uzun süre belirtisizdir. Ge­ri kalan azınlıkta ise birincil enfeksiyo­nu izleyen aylar ya da yıllar içinde yay­gın belirtiler gözlenir. Hastalar çok ça­buk yorulduklarından, olağan günlük etkinliklerini azaltmak zorunda kaldık­larından yakınırlar. Yaygın gece terle­meleri yalnız hastalığın ileri evrelerinde değil, daha öncesinde de görülür. Vücut sıcaklığının uzun süre 38°C düzeyinde dolaşması ve aralıklı ishal dönemleri öbür yakınmalar arasındadır. Bu geneldüşkünlük önemli bir belirtidir; hastalı­ğın artık son aşamaya ulaştığını göste­rir.« Verem HIV taşıyıcı hastalarda git­tikçe daha sık görülen bir hastalıktır. Özellikle uyuşturucu bağımlıları ve Si­yahlar arasında yaygınlaşmaktadır. Hastalık genellikle eski bir verem oda­ğının yeniden alevlenmesi biçiminde ortaya çıkar. Birincil enfeksiyon olarak başladığı çok ender görülür. Bağışıklık sisteminin henüz büyük ölçüde yıkıma uğramadığı olgularda verem yalnız ak­ciğerlerde yerleşmiştir. Bağışıklık sis­teminin zayıfladığı ileri evrelerde ise akciğerlerde çok yaygın verem gelişir ve hastalık akciğer dışına da yayılır. Bu durumda AİDS tanısı hemen hemen ke­sindir.
HIV enfeksiyonu kanla ilgili çeşitli bozukluklara yol açar. Kansızlık ve kanda trombosit sayısının azalması trombositopeni) buna örnektir. Özel­likle trombosit azlığı erken ortaya çıka­bilir ve uzun sürebilir. Bazı hastalarda klinik belirtiler vermekle birlikte ço­ğunlukla sessiz kain- ve bazı olgularda kendiliğinden geriler.

Not: "Aids Belirtileri" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Aids Belirtileri" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Yarık Damak   Spor ve Beden Egitimi Nedir   Pülmoner Enfarktüsün Belirtileri Nelerdir?   Boyun Ağrısı Nedir?   Astrositom   9 Aylık Bebeğin Beslenmesi   Kansızlık Tedavisi   Alkol Tedavisi Kronik Alkolizm   Akut Basili Dizanteri   Genel Endişe Hali - Anksiyete Ölçeği   Kızamıkçık Hastalığı   Göz Kapağı Estetiği   Sağırlık   Alzheimer Tedavisi   Bel Soğukluğu Tedavisi   Cinsel Kimliğin Gelişmesi   Sistit Nedir?   Güneş Yanıkları   Çocuklarda Kızamıkçık   Vitiligo Hastalığı   Zehirlenme Belirtileri   Egzamanın Nedenleri   Hepatit C Ve Testler   Bel Ağrısında Kişisel Riskler   Dogmamis Bebegin Anne Karnindaki Gelisimi Evreleri   Migren Tedavisi   Kanamalarda İlkyardım   Cinsel Yaşamı Yok Eden Faktörler   Nabız Sayma Nabız Alma Tansiyon   Kirpik Kaynağı Kirpik Dökülmesi   Gözbebeği İltihabı   Çocuklarda Sinüzit   Konjektal Cerrahi   Ense Ağrısı Belirtileri   Akupunkturda Uyarı Noktaları   Aort Cerrahisi   Şaşılık   Sezaryenle Doğum   Hasta Çocuk Bakımı Beslenme   Obsesif Kompulsif Bozukluk   Kalp Hastalıkları Ve Cinsellik   Travmatik Stres Bozukluğu   Romatoit Artrit Belirtileri   Kafa Travması Nedir?   Sfenoid Sinüsünde Nasıl Ameliyatlar Yapılır?   Psikolojik Sorunlara Bağlı Baş Ağrısı   Zehirlenmelere Karşı Önlemler   Sakrum, Kuyruk Sokumu Kemiği   Revaskülarizasyon Ameliyatları   Kara Dirsek Dir Sek Nasırı   Akut Glomerülonefrit   Endişenin (Anksiyete) Doğal Tedavisi   Kabızlıkta Müshil ve Laksetif İlaçlar   Titreme   Yürüme Analizi   Alzheimer Belirtileri   Rektum Kanseri Belirtileri   Katarakt Belirtileri   Migren Tedavisi Çocuklarda Migren   Kanserli Hastalarda Ağrı   Menapoz Hastalıkları   Verem Nedir?   Safra Taşının Tanısı   Koroner Arter Hastalığı   Yanık İzi Tedavisi Yanık Nedbesi   Priapizm Penisin Uzun Süre Sert Kalması   Gebeliği Önleyici Yöntemler   Karın Germe   Evlilikte İlk Gece Korkusu   Beyin Kanaması Belirtileri   Kıl Kisti Tedavisi Kıl Dönmesi Tedavisi   BCG Aşısı Nedir?   Ruam Hastalığı   Viagranın Bilinen Yan Etkileri   Wegener Granulomatosis   Akut Kan Kanseri Tedavisi   Aids Kan Yoluyla Bulaşırmı   Hiperhidrozis   Alopesi Saç Dökülmesi Stresse Bağlı Saç Dökülmesi   Çocuklar Büyüyünce Deri Alerjileri Geçebilir Mi?   Öğrenme Bozukluğu Nedir?   Kalp Yetmezliği   Amipli Dizanteri Tedavisi   Kızamık Hastalığı   Omuz Çıkığı   Ameliyatsız Estetik   Yeni Doğmuş Bebeklerde Kan Zehirlenmesi   Bir Eklemden Sıvı Akıtmak Ne Demektir?   Deniz Hayvanı Sokması   Aşılanma ve nörolojik hastalıklar   Afrika Humması   Karaciğer Sirozu İle Yaşamak   Dalak Absesi   Koroner Arter Anatomisi Nedir?   Küme Baş Ağrısı   Damar Bozuklukları Tansiyon   Antraks Yaygın Bir Hastalık Mıdır?   Anestezi Muayenesi   Hipertansiyon ve Diş Tedavisi   Menisküs Yırtıkları   Antraks Nedir Ve Nasıl Gelişir?   Yumuşak Doku Tümörleri   Adrenal Bez Hastalıkları   Alkol ve Kan Hastalıkları   Arpacık Tedavisi   Çiftçi Ciğeri Ne Demektir?   Eklampsi Nedir?   Gaz Problemi Gaz Çıkaramama   Astım'da Bağışıklık Tedavisi   Kalp Masajı   Melanoma Kanseri Nedir?   Karotis   Endişe (Anksiyete) Teşhisi   Sinüs İltihaplarında Cerrahi   Kalp Krizinden Sonra Cinsellik   Gastroözefageal Reflü Özefajit   Katarakt Tekrar Edermi   Baş Ağrısı   Uyku Apnesi Uykusuzluk   Vücut Bilişim Analizi   Burun Kanamaları Nasıl Kontrol Altına Alınabilir?   Alerjik Hastalıklar Hangileridir?   Zehirli Guatr   HIV'e Karşı Dezenfeksiyon Yolları   Kızamıkla İlgili Şifalı Bitkiler   Ürtikerin Tedavisi Nasıl Yapılır?   İdrar Kesesi Rahatsızlıkları   Chlamydial Enfeksiyonlar   Antiseptik   Medial Epikondilit (Golfçü Dirseği)   Varis Ameliyatları   Dış Gebelik Nedir Dış Gebelik Belirtileri   Epilepsi   Böbrek Damarlarının Hastalığı Renovasküler   Alerji Hastalığı İle İlgili Tıp Terimleri   Bebeği Anne Sütünden Kesme   Şarbon Siyah Yara   Cinsel Gücün Düşmanları   Alerjik Astımdan Korunma   Migrene Alışmak Migren Tedavisi   Karın Hastalıkları Apandisit   Adale Romatizması Belirtileri   Ötenazi Hakkı ve Ölüm İsteme   Kalça Dengeleme   Kalp Boşluğunda Ekojen Odak   Alerjen İçeren Besin Maddeleri   Böbrek Kanserinin Tanısı   Hemanjiyom Hipospadiyas Mikrotia Doğuştan Anomali   Reaktif Artrit Steril   Kistik Fibroz Nedir?   Deri Tümörü Malign Melanom   Kanser Diyeti   Cinsel İsteği Artırma   Hareket Sistemi - İnsan İskelet Yapısı   Emosyonel Enkontinans   Diyafrağma Hastalıkları, Hıçkırık (Singultus)   Cerrahi Enfeksiyonlar   Kemoterapi   Multıple Skleroz   Dudak Estetiği Nedir?   Eklem Tipleri ve Hareketleri   Böbrek Nakli Kimlere Yapılır?   Çocuk Kundak Yapılması Çocuğun Tuzlanması   Anemi Nedir?   Mide Ağrısı   Kan Basıncı Tansiyon Nedir   Trakunya Isırması   Erkekte Kısırlık Nedenleri Nelerdir?   İhtilaç Krizleri ve Tedavisi   Göz Yaralanmalari Göz Tedavisi   Rehabilitasyon İnme Sonrası Fizik Tedavi   Diş Apsesi ve İltihap Tedavisi   Lenfoma Tedavisi   Koroner Bypass   Varis Nedir?   Anal Fistül   Ameliyat Yarası Vücudu Çirkinleştirir Mi?   Diyafrağma Felci   Parkinson Parkinson Hastalığı   Ağız Kanseri Nedir