Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Aids Belirtileri

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:
Aids Belirtileri HIV enfeksiyonunun nasıl ilerlediğini belirtmeden önce bazı noktalara değin­mekte yarar vardır.
HîV enfeksiyonu bulaşmış kişi bu (virüsü yaşamı boyunca taşır ve bulaştırıcıdır. Virüs sürekli olarak ürer. Virüs üremesinin etkileri ise çok sonra belir­ginleşmeye başlar. Hastada belirti ve klinik bulgular ortaya çıktığında, HIV enfeksiyonunun belirti veren evresine girilmiş olur.
Birincil enfeksiyon belirtileri olgu­ların çok küçük bir bölümünde bulaş­madan hemen sonra ortaya çıkar. Virü­sün vücuda girmesinden sonraki 3-6 ay içinde akut enfeksiyon bulgu ve belirti­lerinden bağımsız olarak HlV’e karşı antikorlar oluşur. Virüsü alan kişide uzunca bir süre hiçbir belirti görülme­yebilir (belirtisiz enfeksiyon). Bazen ilk belirti yaygın lenf bezi büyümesidir (lenfadenopati). Buna İngilizce terimle­rin kısaltılmasıyla oluşturulmuş LAS (lenf bezi büyümesi sendromu) ya da PGL (inatçı ve yaygın lenf bezi büyü­mesi) gibi adlar verilir.

HIV enfeksiyonunun daha da ilerle­mesiyle hastalığın tipik belirtileri ortaya çıkar. Önce ağız boşluğunda kandida tü­rü mantar enfeksiyonları, dilde beyaz plaklar halinde çok küçük kabarcıklar, kilo kaybı, düşmeyen ateş, saç dökülme­si, düşünsel işlevlerin zayıflaması, zona ve akciğer veremi görülebilir. Bu belirti ve hastalıkların tümüne birden “AİDS bağlantılı kompleks” (ARC-AIDS Rela-ted Complex) adı verilir.Daha ileri evrede fırsatçı enfeksi­yonlar, tümörler ve ağır sinir sistemi bozukluklanyla ortaya çıkan hastalıklar görülür. Buna “AİDS bunama komplek­si” (ADC-AIDS dementia complex) de­nir. Sonuçta hasta tükenme sendromu (Wasting Syndrome) adıyla bilinen dö­neme girer. Bu dönemde kilo kaybı en ileri aşamadadır.HIV enfeksiyonunun gidişi bazı la-boratuvar testleriyle izlenebilir. Bunla­rın başlıcaları şunlardır: Mutlak CD4+ lenfosit sayısı, CD4+ lenfosit yüzdesi, kanda virüs ve antijenlerinin varlığı, kanda p24-karşıtı antikorların varlığvve kanda beta-2-mikroglobülin düzeyi. Kanda CD4+ lenfositlerinin azalması, AiDS’in ilerlediğinin en duyarlı göster­gesidir.• Birincil enfeksiyon – Birincil HIV enfeksiyonu çoğu kez belirtisizdir. Ama bulaşmadan sonraki 1-12 hafta içinde özgün olmayan bazı belirtiler gö­rülebilir. Ateş, terleme, fenalık duygu­su, yaygın kas ve kemik ağrıları, iştah­sızlık, bulantı, ishal, boğaz ağrısı ve lenf bezi şişmeleri bu dönemin başlıca belirtileridir. Bazı hastalarda baş ağrısı , ışıktan rahatsız olma, zihin karışıklığı ve beyin zan zedelenmesi belirtileri de görülebilir. Olguların yüzde 30-50’sinde deride mononükleoz ya da ür-tikeri andıran kırmızı lekeler vardır. Bu belirtiler 2-3 hafta içinde kendiliğinden geriler. Çok seyrek olarak birincil en­feksiyon ensefalit (beyin iltihabı) ya da menenjitle (beyin zan iltihabı) ortaya çıkabilir. Muayenede boyun, artkafa ve kol-tukaltı lenf bezlerinde büyüme, deri dö­küntüleri ve seyrek olarak karaciğer ve dalakta büyüme saptanır. Kan tahlili lenfosit sayısının düşük (lenfopeni), eritrosit çökme (sedimantasyon) hızının yüksek, transaminaz ve alkali fosfataz enzimlerinin artmış olduğunu gösterir. Ayrıca CD8+ lenfosit sayısı görece yüksek, CD4+/CD8+ oranı tersine dön­müştür.Virüsün vücuda girmesinden genellikle 2 hafta sonra kanda p24 antijeni belirir. Aynı dönemde birincil enfeksi­yon belirtileri de görülmeye başlar. HlV’e karşı antikorlar ise bu aşamadan 1-3 ay sonra ortaya çıkar.Belirtilerin yalnızca AİDS hastalı­ğına özgü olmaması nedeniyle akut en­feksiyon evresi genellikle gözden ka­çar. İleride virüsü taşıdığı kesinleşen hasta bu dönemdeki belirtileri güçlük­le anımsar. Hastalığa aymcı tam ko­nurken mononükleoz, kızamıkçık, grip, sitomegalovirüs enfeksiyonları, hepatit, toksoplazmoz, ikinci evre frengi gibi hastalıklar göz önünde tu­tulmalıdır. Ayrıca lenfom ve lösemi gibi kötü huylu tümör hastalıkları da ayırıcı tanı açısından önem taşır. Doğ­ru tanının konabilmesi için hastadan çok ayrıntılı bilgi alınması ve olası bu­laşma etkenlerinin ortaya çıkarılması zorunludur.Kanda HTV’e karşı antikorların ge­lişmesi ve dolayısıyla kan testinin olumlu sonuç vermesi akut enfeksiyon belirtilerinin ortaya çıkmasından sonra­ya rastlar. Bu nedenle antikorların araş­tırılması, belirtiler kaybolduktan 4-6 hafta sonra yapılmalıdır.Birincil enfeksiyon belirtilerinin hastalığın gidişini belirlemek açısından çok önemli olmadığı söylenebilir. • Belirtisiz virüs taşıyıcılığı – Olgula­rın büyük bölümünde insanlar virüsü aldıkları ve bulaştıncı oldukları halde uzun süre hiçbir yakınmada bulunmaz­lar. Bu duruma belirtisiz taşıyıcılık (seropozitiflik) denir. Kişi normal ça­lışma ve toplumsal yaşamını sürdürür. Ama belirtisiz de olsa bu dönemde ya­pılacak laboratuvar araştırmaları hasta­da virüsün varlığını kanıtlayabilir. Bu aşamada hücresel bağışıklık sistemin­deki zayıflamayı gösteren CD4+ lenfo­sit değerinin düşmesi çok önemlidir.• Yaygın lenf bezi büyümesi (LAS) -HIV enfeksiyonunda sık görülen bir belirtidir. Nedeni başka hastalıklarla açıklanamayan, en az üç ay süren, ka­sıklar dışında vücudun iki ya da daha çok bölgesinde görülen yaygın lenf be­zi büyümesi AİDS’İ düşündürür. Büyü­me en sık koltukaltı ve boyun arkası lenf bezlerinde görülür. Yaygın lenf bezi büyümesinin hastalığın gidişinde kötüleşme belirtisi olmadığı artık anla­şılmıştır. Belirti vermeyen taşıyıcılarla LAS’lı taşıyıcılar arasında AiDS’e doğ­ru gidişte önemli bir fark gözlenmemiş­tir.Bununla birlikte yaygın lenf bezi büyümesi, HIV enfeksiyonunun çoğu kez ilk klinik belirtisi ve hastanın heki­me başvurmasının en önemli nedenidir. Bu durumda HIV enfeksiyonuna yol açabilecek etkenler dikkatle incelenme­li ve her koşulda kanda HlV’e karşı an­tikor araştırması yapılmalıdır. Hasta bulaşma tehlikesi yaratan etkenlerle karşılaşmamışsa bile lenf bezi şişmesi­ne yol açan öbür hastalıklarla birlikte, HIV enfeksiyonu da ayırıcı tanıda göz önünde bulundurulur. Kanında virüsü taşıdığı saptanan hastada lenf bezinden örnek almak (lenf bezi biyopsisi) ge­nellikle gerekmez. Ama büyüme kötü huylu tümör gelişimini düşündürecek kadar ileri düzeydeyse biyopsi yapıl­malıdır.

• Belirtili dönem
Bu dönemde AİDS öncesi dönemde rastlanan AİDS bağ­lantılı kompleks (ARC) ve AiDS’e işa­ret eden belirtiler görülür.HIV enfeksiyonu ilerledikçe en sık görülen belirti ağız boşluğunda genel­likle kandida türü mantar hastalığıdır. Hastalığın başlıca dört tipi vardır: Ya­lancı zarlı, hücre sayısının artmasına bağlı olarak şişmeli, kızartılı ve dudak köşelerinde yara oluşumlu.Bunların içinde en sık görüleni ya­lancı zarlı kandida enfeksiyonudur. Kı­zarık ya da normal renkli ağız mukoza­sı üzerinde sarımsı ya da krem-beyaz renkli tabakalar biçiminde lezyonlar be­lirir. Bu tabakalar kaldırıldığında altta kırmızı, bazen kanayan mukoza görü­lür. Enfeksiyon daha çok yumuşak da­mak, bademcikler, dil sırtı ve dudak mukozasında görülmekle birlikte ağız boşluğunun her yerine yayılabilir.Enfeksiyonun şişmelere yol açan (hiperplastik) tipinde beyaz tabakalar mukozadan sıyrılamaz. Lezyonlar ge­nellikle dilin yan bölümlerinde, damak­ta ve ağız mukozasındadır.Hastalığın kızartılı (eritemli ya da atrofık) tipinde yaygın kızarıklıklar, da­ha ender olarak da damak ve dil sırtın­da lekeler ile ortaya çıkar. Bu lezyonla-nn rengi parlak kırmızıdan açık pembeye kadar değiştiğinden açık renkli ol­ması durumunda tanısı güçtür.
Yaşlılarda kansızlık, dişlerin düz­gün kapanmaması, vitamin eksikliği gi­bi nedenlere bağlı olarak dudak kenar­larında yaralara rastlanabilir. Ama bu lezyonlarm gençlerde gözlenmesi HIV enfeksiyonunu düşündürmelidir. Ağız köşelerinde bıçak kesişi gibi çatlaklar ve beyaz tabakalı lezyonlar bu hastalı­ğın ilk belirtisi olabilir.ğızda kandida enfeksiyonu HIV enfeksiyonunun ilerlediğini gösteren çok önemli bir bulgudur. Ayrıca pneu-mocystis carinii asalağının yol açtığı Çok bulaşıcı bir zatürree gibi başka fır­satçı enfeksiyonların habercisidir.Ağız boşluğunda beyaz tabakalar oluşturan küçük çıkıntılar da HIV en­feksiyonunun tipik bir bulgusudur. Tıp­ta “villöz oral lökoplaki” adıyla bilinen bu lezyonlar hastada hiçbir yalanmaya yol açmaz. Hemen her zaman bir şerit gibi dilin çevresinde kain1. Yüzeyi be­yaz renkli ve ipliksi ince dikey çıkıntı­lar nedeniyle pütürlüdür. Bu oluşumlar mukozadan ayrılmaz. Olguların yüzde 85'inde lezyonlarm ortaya çıkmasından iki yıl sonra AİDS başlar. Bu orandan da anlaşılacağı gibi villöz oral lökopla­ki, AiDS’in gelişiminin önemli bir gös­tergesidir.

HIV taşıyıcı hastalarda Herpesvirus varicella adlı virüsün yeniden etkinlik göstermesine sık rastlanır. Suçiçeği et­keni olan bu virüs yeniden etkinleşti­ğinde zonaya (Herpes zoster) neden olur. Zona AİDS hastalarının yüzde 10'undan fazlasında vardır. Bu hastalı­ğın yaygın biçimi az görülmekle birlik­te genellikle birkaç bölgede birden orta­ya çıkar.Yağlı deri iltihabında (yağlı egzama ya da seboreli egzama) kırmızı, kabuk­lu, kasıntısız lezyonlar görülür. Bazı hastalarda hafif gidişli olabilir, ama gö­ğüs, sut ve saçlı deride geniş alanlara yayılan ağır biçimleri de vardır.Hastalann büyük bölümünde HIV enfeksiyonu uzun süre belirtisizdir. Ge­ri kalan azınlıkta ise birincil enfeksiyo­nu izleyen aylar ya da yıllar içinde yay­gın belirtiler gözlenir. Hastalar çok ça­buk yorulduklarından, olağan günlük etkinliklerini azaltmak zorunda kaldık­larından yakınırlar. Yaygın gece terle­meleri yalnız hastalığın ileri evrelerinde değil, daha öncesinde de görülür. Vücut sıcaklığının uzun süre 38°C düzeyinde dolaşması ve aralıklı ishal dönemleri öbür yakınmalar arasındadır. Bu geneldüşkünlük önemli bir belirtidir; hastalı­ğın artık son aşamaya ulaştığını göste­rir.« Verem HIV taşıyıcı hastalarda git­tikçe daha sık görülen bir hastalıktır. Özellikle uyuşturucu bağımlıları ve Si­yahlar arasında yaygınlaşmaktadır. Hastalık genellikle eski bir verem oda­ğının yeniden alevlenmesi biçiminde ortaya çıkar. Birincil enfeksiyon olarak başladığı çok ender görülür. Bağışıklık sisteminin henüz büyük ölçüde yıkıma uğramadığı olgularda verem yalnız ak­ciğerlerde yerleşmiştir. Bağışıklık sis­teminin zayıfladığı ileri evrelerde ise akciğerlerde çok yaygın verem gelişir ve hastalık akciğer dışına da yayılır. Bu durumda AİDS tanısı hemen hemen ke­sindir.
HIV enfeksiyonu kanla ilgili çeşitli bozukluklara yol açar. Kansızlık ve kanda trombosit sayısının azalması trombositopeni) buna örnektir. Özel­likle trombosit azlığı erken ortaya çıka­bilir ve uzun sürebilir. Bazı hastalarda klinik belirtiler vermekle birlikte ço­ğunlukla sessiz kain- ve bazı olgularda kendiliğinden geriler.

Not: "Aids Belirtileri" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Aids Belirtileri" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Alzheimer Belirtileri   Gut Artriti Tedavi Edilebilir Mi?   İdrar Tıkanıklığı   Cinsel gücü arttıran baharatlar   İllizarov Cerrahisi   Hipotiroid Tiroid Tedavisi Hipertiroid Hipotiroidizm   Hemanjiom   Dejeneratif Disk Hastalığı   Bebeklerde Soğuk Algınlığı   İskemik İnme Belirtileri   Ayak Protezi   Testis Kanseri Tedavisi   Vazodilatasyon Nedir?   Şişkinlik Tedavisi   Bademcik İltihabı Tanısı   Ani Atardamar Tıkanıklığı   Alerji Testi, Alerji Testleri, Rast Alerjik Test   Apandisit Hastalığı Ne Kadar Yaygındır?   Prostat Büyümesi   Hamilelikte Aşı   Tifo Enterik Ateş Enfeksiyonu Salmonella   Menisküs Yırtığı   Envazyon Nedir?   Bel Soğukluğu Olmayan Akıntı   Akut Romatizmal Ateş Nedir?   Kalınbağırsak İltihabı   Meme Filmi Röntgeni Mammografi   Cinsel Taciz   Göz Kanlanması Nedir?   Hepatit C Belirtileri   Emosyon Nedir?   Hepatit D   Gaz Zehirlenmeleri   İntragastrik Balon Nedir?   Tansiyon   Boyun Ağrısı Nedir?   Yeni Doğmuş Bebeklerde Kan Zehirlenmesi   Botulizm   Alkol Ve Madde Kullanım Bozuklukları   Endotrachea Anestezi Nedir?   Hangi Türlerde Zatürree Vardır?   Parasetamol Zehirlenmesi   Çocuklarda Yetişkinlerde Dişlerin Çürümesi   Pediatrik Ortopedi   Pnömokok   Baş Dönmesi   Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonları   Eklampsi Nedir?   Ağıziçi Tümör Cerrahisi   Dış Kulak Yolu İltihabı Enfeksiyonu   Salisilat Zehirlenmesi   Mukoza Altı   Akciğer Apseleri Neden Olur?   İlaçlar Ve Cinsellik   Bağ Yaralanmaları   Kırmızı Mantar Reishi   Çölyak Hastalığı   Ülser Diyeti Perhiz   Bulaşıcı Ve Virüs Hastalıklarının Nedenleri   Akupunktur Ve Lazer Tedavi Merkezi   Keratokonus Keratonus Tedavisi   Günümüzde Bakteriyel Artrite Ne Kadar Rastlanmakdır?   Tekrarlayan Ateş   Katarakt Nedir Belirtileri Nelerdir   Aids Korunma Yollari Yontemleri   Çocuk Psikiyatrisi   Barbitüratlarda Zehirlenme   Rahim Kanseri Belirtileri   Yirmi Yaş Dişi   Kuru Öksürük   Sistit İdrar Yolu İltihabı   Hodgkin Hastalığı   Böbrek Üstü Bezi   Miad Gun Gecmesi Surmaturasyon Nedir   Delici Göğüs Karın Yaralanmaları   Temasla Gelen Deri İltihabı Nedir?   Gut Hastalığı İlaçları ve Tedavisi   Gut hastaları için beslenme   Çocuklarda Evde İshal Tedavisi Diyeti   Chiari Malformasyonu   Ülkemizde Böbrek Nakli   Dizanteri   Saman Nezlesi   Diz Ağrıları   Menisküs Yırtıkları   Silikon Nedir?   Bebek İsimleri   Karpal Tünel Sendromu   Spastik Felç   Dil Ülseri   Solunum Bozuklukları ve Tedavisi   Entellektüelleştirme Nedir?   Kulak Ağrısı ve Kulağa Yabancı Cisim Kaçması   Astım Bronşiyal   Bel Soğukluğu Tanısı Nasıl Koyulur?   Sezaryenle Doğum   AİDS Taşıyıcıları ve AİDS Hastaları ile Yaşam   Omuz Kol Ağrısı   Parestetika Meraljia   Yüksek Tansiyon Nedir?   Bebekte Kulak Ağrısı   Omuz Tutulması Omuz Ağrısı   Siyatik   Kaburga Kemiği Kırığı Tedavisi   Stereotaksi   Burun Akıntısı   Boyun Kireçlenmesi   Kulak Sağlığı İşitme   Behçet Hastalığı Tedavisi   Kalp Kapağı Ameliyatı   Diz Kırıkları   Kabızlıkta Müshil ve Laksetif İlaçlar   Şeker Hastalığı Nedenleri Sebepleri   Kordotomi   Metastatik Beyin Tümörü Ameliyatları   Çocuk Hastalıkları ve Korunma Yolları   Göz Kapağının İçe Dönmesi   Nefrotik Sendrom Nedir?   Tırnak Batması   Apseler Ve İltihaplar   Gebelik Takibi Ve Doğum   Boyun Fıtığı   Çocuklarda Kızamıkçık   Adale Krampları Tedavisi   Şeker Hastalığına Bağlı Ağrı (Diyabetik Nöropati)   Dikkat Eksikliği   Besin Zehirlenmesi   Alerjen İçeren Besin Maddeleri   İntestinal Atreziler   Menisküs Tedavisi   Bayılma Senkop   Kepçe Kulak Estetik Tedavi   Eksojen Depresyon Nedir?   Anesteziye Hazırlık   Akciğer Solunumu Hastalığı   Enflamasyon Nedir?   Ağız Yaraları   İncinme   Penis Kırılması Fraktürü   Burun Estetiği Ameliyatı Ne Kadar Sürer?   Duygusal Hallerin Saman Nezlesine Etkileri Var Mıdır?   Gırtlak Stridoru İlk Nasıl Görülür?   Alkol Kullanımına Bağlı Ruhsal Bozukluklar   Bebeklerde Şaşılık Tedavisi   Genital Uçuk   Obezite Ve Cinsellik   İndigestion   Parkinson Hastalığı Risk Faktörleri   Doğuştan Kalça Çıkığı Tanısı   Sıtmanın Teşhisi Nasıl Yapılır?   El Ayak Mantarı   Serum hastalığı Nedir?   Alerjilere Karşı Savunma Silahları, Antijen Nedir?   Beyin Anjiosu   Rayno Fenomeni   Pektus Karinatum   Ulnar Oluk   Pankreas Kanseri Belirtileri   Meme Estetiği Ameliyatları   Paratiroid Bezi Bozuklukları   Bebekte Beslenme Problemleri   Yanık ve Yanık Tedavisi   Timpanoplasti   Kulunç Romatizması   Hodgkin Hastalığı Tedavisi   Akut Hepatit C Tedavisi   Menier Sendromu   Dalak Yaralanması Splenik Travma   Hastane Enfeksiyonları   Kenarlı Hebra Egzaması   Fiziki Alerji   Böbrek Kanserinde Tedavi   Bel Soğukluğu Nasıl Bulaşır?   Mikroplu Hastalıklar   Osteoartrit Nedir?   Cushing Sendromu Cushing Hastalığı   Alerji Riski Altında Olanlar   Endişe (Anksiyete) Teşhisi   Effüzyon Nedir?   Karpal Tünel Sendromu Kts