Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Aids Belirtileri

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:
Aids Belirtileri HIV enfeksiyonunun nasıl ilerlediğini belirtmeden önce bazı noktalara değin­mekte yarar vardır.
HîV enfeksiyonu bulaşmış kişi bu (virüsü yaşamı boyunca taşır ve bulaştırıcıdır. Virüs sürekli olarak ürer. Virüs üremesinin etkileri ise çok sonra belir­ginleşmeye başlar. Hastada belirti ve klinik bulgular ortaya çıktığında, HIV enfeksiyonunun belirti veren evresine girilmiş olur.
Birincil enfeksiyon belirtileri olgu­ların çok küçük bir bölümünde bulaş­madan hemen sonra ortaya çıkar. Virü­sün vücuda girmesinden sonraki 3-6 ay içinde akut enfeksiyon bulgu ve belirti­lerinden bağımsız olarak HlV’e karşı antikorlar oluşur. Virüsü alan kişide uzunca bir süre hiçbir belirti görülme­yebilir (belirtisiz enfeksiyon). Bazen ilk belirti yaygın lenf bezi büyümesidir (lenfadenopati). Buna İngilizce terimle­rin kısaltılmasıyla oluşturulmuş LAS (lenf bezi büyümesi sendromu) ya da PGL (inatçı ve yaygın lenf bezi büyü­mesi) gibi adlar verilir.

HIV enfeksiyonunun daha da ilerle­mesiyle hastalığın tipik belirtileri ortaya çıkar. Önce ağız boşluğunda kandida tü­rü mantar enfeksiyonları, dilde beyaz plaklar halinde çok küçük kabarcıklar, kilo kaybı, düşmeyen ateş, saç dökülme­si, düşünsel işlevlerin zayıflaması, zona ve akciğer veremi görülebilir. Bu belirti ve hastalıkların tümüne birden “AİDS bağlantılı kompleks” (ARC-AIDS Rela-ted Complex) adı verilir.Daha ileri evrede fırsatçı enfeksi­yonlar, tümörler ve ağır sinir sistemi bozukluklanyla ortaya çıkan hastalıklar görülür. Buna “AİDS bunama komplek­si” (ADC-AIDS dementia complex) de­nir. Sonuçta hasta tükenme sendromu (Wasting Syndrome) adıyla bilinen dö­neme girer. Bu dönemde kilo kaybı en ileri aşamadadır.HIV enfeksiyonunun gidişi bazı la-boratuvar testleriyle izlenebilir. Bunla­rın başlıcaları şunlardır: Mutlak CD4+ lenfosit sayısı, CD4+ lenfosit yüzdesi, kanda virüs ve antijenlerinin varlığı, kanda p24-karşıtı antikorların varlığvve kanda beta-2-mikroglobülin düzeyi. Kanda CD4+ lenfositlerinin azalması, AiDS’in ilerlediğinin en duyarlı göster­gesidir.• Birincil enfeksiyon – Birincil HIV enfeksiyonu çoğu kez belirtisizdir. Ama bulaşmadan sonraki 1-12 hafta içinde özgün olmayan bazı belirtiler gö­rülebilir. Ateş, terleme, fenalık duygu­su, yaygın kas ve kemik ağrıları, iştah­sızlık, bulantı, ishal, boğaz ağrısı ve lenf bezi şişmeleri bu dönemin başlıca belirtileridir. Bazı hastalarda baş ağrısı , ışıktan rahatsız olma, zihin karışıklığı ve beyin zan zedelenmesi belirtileri de görülebilir. Olguların yüzde 30-50’sinde deride mononükleoz ya da ür-tikeri andıran kırmızı lekeler vardır. Bu belirtiler 2-3 hafta içinde kendiliğinden geriler. Çok seyrek olarak birincil en­feksiyon ensefalit (beyin iltihabı) ya da menenjitle (beyin zan iltihabı) ortaya çıkabilir. Muayenede boyun, artkafa ve kol-tukaltı lenf bezlerinde büyüme, deri dö­küntüleri ve seyrek olarak karaciğer ve dalakta büyüme saptanır. Kan tahlili lenfosit sayısının düşük (lenfopeni), eritrosit çökme (sedimantasyon) hızının yüksek, transaminaz ve alkali fosfataz enzimlerinin artmış olduğunu gösterir. Ayrıca CD8+ lenfosit sayısı görece yüksek, CD4+/CD8+ oranı tersine dön­müştür.Virüsün vücuda girmesinden genellikle 2 hafta sonra kanda p24 antijeni belirir. Aynı dönemde birincil enfeksi­yon belirtileri de görülmeye başlar. HlV’e karşı antikorlar ise bu aşamadan 1-3 ay sonra ortaya çıkar.Belirtilerin yalnızca AİDS hastalı­ğına özgü olmaması nedeniyle akut en­feksiyon evresi genellikle gözden ka­çar. İleride virüsü taşıdığı kesinleşen hasta bu dönemdeki belirtileri güçlük­le anımsar. Hastalığa aymcı tam ko­nurken mononükleoz, kızamıkçık, grip, sitomegalovirüs enfeksiyonları, hepatit, toksoplazmoz, ikinci evre frengi gibi hastalıklar göz önünde tu­tulmalıdır. Ayrıca lenfom ve lösemi gibi kötü huylu tümör hastalıkları da ayırıcı tanı açısından önem taşır. Doğ­ru tanının konabilmesi için hastadan çok ayrıntılı bilgi alınması ve olası bu­laşma etkenlerinin ortaya çıkarılması zorunludur.Kanda HTV’e karşı antikorların ge­lişmesi ve dolayısıyla kan testinin olumlu sonuç vermesi akut enfeksiyon belirtilerinin ortaya çıkmasından sonra­ya rastlar. Bu nedenle antikorların araş­tırılması, belirtiler kaybolduktan 4-6 hafta sonra yapılmalıdır.Birincil enfeksiyon belirtilerinin hastalığın gidişini belirlemek açısından çok önemli olmadığı söylenebilir. • Belirtisiz virüs taşıyıcılığı – Olgula­rın büyük bölümünde insanlar virüsü aldıkları ve bulaştıncı oldukları halde uzun süre hiçbir yakınmada bulunmaz­lar. Bu duruma belirtisiz taşıyıcılık (seropozitiflik) denir. Kişi normal ça­lışma ve toplumsal yaşamını sürdürür. Ama belirtisiz de olsa bu dönemde ya­pılacak laboratuvar araştırmaları hasta­da virüsün varlığını kanıtlayabilir. Bu aşamada hücresel bağışıklık sistemin­deki zayıflamayı gösteren CD4+ lenfo­sit değerinin düşmesi çok önemlidir.• Yaygın lenf bezi büyümesi (LAS) -HIV enfeksiyonunda sık görülen bir belirtidir. Nedeni başka hastalıklarla açıklanamayan, en az üç ay süren, ka­sıklar dışında vücudun iki ya da daha çok bölgesinde görülen yaygın lenf be­zi büyümesi AİDS’İ düşündürür. Büyü­me en sık koltukaltı ve boyun arkası lenf bezlerinde görülür. Yaygın lenf bezi büyümesinin hastalığın gidişinde kötüleşme belirtisi olmadığı artık anla­şılmıştır. Belirti vermeyen taşıyıcılarla LAS’lı taşıyıcılar arasında AiDS’e doğ­ru gidişte önemli bir fark gözlenmemiş­tir.Bununla birlikte yaygın lenf bezi büyümesi, HIV enfeksiyonunun çoğu kez ilk klinik belirtisi ve hastanın heki­me başvurmasının en önemli nedenidir. Bu durumda HIV enfeksiyonuna yol açabilecek etkenler dikkatle incelenme­li ve her koşulda kanda HlV’e karşı an­tikor araştırması yapılmalıdır. Hasta bulaşma tehlikesi yaratan etkenlerle karşılaşmamışsa bile lenf bezi şişmesi­ne yol açan öbür hastalıklarla birlikte, HIV enfeksiyonu da ayırıcı tanıda göz önünde bulundurulur. Kanında virüsü taşıdığı saptanan hastada lenf bezinden örnek almak (lenf bezi biyopsisi) ge­nellikle gerekmez. Ama büyüme kötü huylu tümör gelişimini düşündürecek kadar ileri düzeydeyse biyopsi yapıl­malıdır.

• Belirtili dönem
Bu dönemde AİDS öncesi dönemde rastlanan AİDS bağ­lantılı kompleks (ARC) ve AiDS’e işa­ret eden belirtiler görülür.HIV enfeksiyonu ilerledikçe en sık görülen belirti ağız boşluğunda genel­likle kandida türü mantar hastalığıdır. Hastalığın başlıca dört tipi vardır: Ya­lancı zarlı, hücre sayısının artmasına bağlı olarak şişmeli, kızartılı ve dudak köşelerinde yara oluşumlu.Bunların içinde en sık görüleni ya­lancı zarlı kandida enfeksiyonudur. Kı­zarık ya da normal renkli ağız mukoza­sı üzerinde sarımsı ya da krem-beyaz renkli tabakalar biçiminde lezyonlar be­lirir. Bu tabakalar kaldırıldığında altta kırmızı, bazen kanayan mukoza görü­lür. Enfeksiyon daha çok yumuşak da­mak, bademcikler, dil sırtı ve dudak mukozasında görülmekle birlikte ağız boşluğunun her yerine yayılabilir.Enfeksiyonun şişmelere yol açan (hiperplastik) tipinde beyaz tabakalar mukozadan sıyrılamaz. Lezyonlar ge­nellikle dilin yan bölümlerinde, damak­ta ve ağız mukozasındadır.Hastalığın kızartılı (eritemli ya da atrofık) tipinde yaygın kızarıklıklar, da­ha ender olarak da damak ve dil sırtın­da lekeler ile ortaya çıkar. Bu lezyonla-nn rengi parlak kırmızıdan açık pembeye kadar değiştiğinden açık renkli ol­ması durumunda tanısı güçtür.
Yaşlılarda kansızlık, dişlerin düz­gün kapanmaması, vitamin eksikliği gi­bi nedenlere bağlı olarak dudak kenar­larında yaralara rastlanabilir. Ama bu lezyonlarm gençlerde gözlenmesi HIV enfeksiyonunu düşündürmelidir. Ağız köşelerinde bıçak kesişi gibi çatlaklar ve beyaz tabakalı lezyonlar bu hastalı­ğın ilk belirtisi olabilir.ğızda kandida enfeksiyonu HIV enfeksiyonunun ilerlediğini gösteren çok önemli bir bulgudur. Ayrıca pneu-mocystis carinii asalağının yol açtığı Çok bulaşıcı bir zatürree gibi başka fır­satçı enfeksiyonların habercisidir.Ağız boşluğunda beyaz tabakalar oluşturan küçük çıkıntılar da HIV en­feksiyonunun tipik bir bulgusudur. Tıp­ta “villöz oral lökoplaki” adıyla bilinen bu lezyonlar hastada hiçbir yalanmaya yol açmaz. Hemen her zaman bir şerit gibi dilin çevresinde kain1. Yüzeyi be­yaz renkli ve ipliksi ince dikey çıkıntı­lar nedeniyle pütürlüdür. Bu oluşumlar mukozadan ayrılmaz. Olguların yüzde 85'inde lezyonlarm ortaya çıkmasından iki yıl sonra AİDS başlar. Bu orandan da anlaşılacağı gibi villöz oral lökopla­ki, AiDS’in gelişiminin önemli bir gös­tergesidir.

HIV taşıyıcı hastalarda Herpesvirus varicella adlı virüsün yeniden etkinlik göstermesine sık rastlanır. Suçiçeği et­keni olan bu virüs yeniden etkinleşti­ğinde zonaya (Herpes zoster) neden olur. Zona AİDS hastalarının yüzde 10'undan fazlasında vardır. Bu hastalı­ğın yaygın biçimi az görülmekle birlik­te genellikle birkaç bölgede birden orta­ya çıkar.Yağlı deri iltihabında (yağlı egzama ya da seboreli egzama) kırmızı, kabuk­lu, kasıntısız lezyonlar görülür. Bazı hastalarda hafif gidişli olabilir, ama gö­ğüs, sut ve saçlı deride geniş alanlara yayılan ağır biçimleri de vardır.Hastalann büyük bölümünde HIV enfeksiyonu uzun süre belirtisizdir. Ge­ri kalan azınlıkta ise birincil enfeksiyo­nu izleyen aylar ya da yıllar içinde yay­gın belirtiler gözlenir. Hastalar çok ça­buk yorulduklarından, olağan günlük etkinliklerini azaltmak zorunda kaldık­larından yakınırlar. Yaygın gece terle­meleri yalnız hastalığın ileri evrelerinde değil, daha öncesinde de görülür. Vücut sıcaklığının uzun süre 38°C düzeyinde dolaşması ve aralıklı ishal dönemleri öbür yakınmalar arasındadır. Bu geneldüşkünlük önemli bir belirtidir; hastalı­ğın artık son aşamaya ulaştığını göste­rir.« Verem HIV taşıyıcı hastalarda git­tikçe daha sık görülen bir hastalıktır. Özellikle uyuşturucu bağımlıları ve Si­yahlar arasında yaygınlaşmaktadır. Hastalık genellikle eski bir verem oda­ğının yeniden alevlenmesi biçiminde ortaya çıkar. Birincil enfeksiyon olarak başladığı çok ender görülür. Bağışıklık sisteminin henüz büyük ölçüde yıkıma uğramadığı olgularda verem yalnız ak­ciğerlerde yerleşmiştir. Bağışıklık sis­teminin zayıfladığı ileri evrelerde ise akciğerlerde çok yaygın verem gelişir ve hastalık akciğer dışına da yayılır. Bu durumda AİDS tanısı hemen hemen ke­sindir.
HIV enfeksiyonu kanla ilgili çeşitli bozukluklara yol açar. Kansızlık ve kanda trombosit sayısının azalması trombositopeni) buna örnektir. Özel­likle trombosit azlığı erken ortaya çıka­bilir ve uzun sürebilir. Bazı hastalarda klinik belirtiler vermekle birlikte ço­ğunlukla sessiz kain- ve bazı olgularda kendiliğinden geriler.

Not: "Aids Belirtileri" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Aids Belirtileri" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Kolon Grafisi Kalın Barsak Filmi   Kistik Fibroz   Tifo Hastasının İyileştiği Nasıl Anlaşılır?   Bruselloz İnsandan İnsana Bulaşır Mı ?   Akut Lenfositik Lösemi   Diyafrağma Hastalıkları, Hıçkırık (Singultus)   Zar Kemiği ve Ayak Sandal Kemiği   Migren Nasıl Tedavi Edilir?   Abdominoplasti Karın Germe Ameliyatı   Bronsiolitis Obliterans Bronsiyolitis BOOP   Hemoroid Nedir?   Obezite Cerrahisi   Böbrek Ağrısı   Ektropion Nedir?   Bruselloz Nasıl Önlenebilir?   Kollesteatom Cerrahisi   Kadın Hastalıkları   Varis Tedavileri   Zatürree Nedir?   Ventrikül Genişlemesi   Demans   Balon Kompresyonu   Deri Alerjileri   Epidural İle Doğum   Soğuk Alerjisi   Kemoterapi   Sarkoma   Gebelikde Epilepsi Sara Hastalığı   Laparoskopi   Emosyonel Enkontinans   Akciğer Enfeksiyonları Pnömoni ve Pnömokok   Silikozun Tedavisi Var Mıdır?   Cinsel Yaşam Nedir?   Uyku Bozukluğu   Kübital Tünel Sendromu   Ampiyem Nedir (Pyotoraks), Ampiyem Tedavisi   Böbrek hastalıkları ve Bağışıklık   Tifo Hastalığına Nasıl Yakalanılır?   Vajinal Estetik Operasyon   Nöroblastom   Sağlık Tıp Terimleri Sözlüğü - 3   Dang   Omuz Ağrıları Egzersizler   Endotrachea Anestezi Nedir?   Hepatit   Tonsil   Elektif Dilsizlik Nedir?   Şişmanlık Fobisi   Distimik Bozukluğun Başlıca Özelliği Nedir   Tuzak Nöropati   Prostat Kanseri Tedavisi   Prematüre Retinopatisi   Mide Duodenum Grafisi   Fiziksel Aktivite Oryantasyonu (intragastik Balon)   Diz Protezi Ameliyatı   Elektromiyografi   Stereotaksi   Burun Kırılması   Burun Sinüsleri   Çıkık   Atrial Septal Defekt Asd Çocukta   Uyuşturucu Bağımlıları ve Aids   Panik Atak Panik Bozukluk   Estetik Cerrahi Face Lifting Yüz Germe Alın Germe   Kişilik Bozuklukları   Lpg İle Sellülit Tedavisi   Diş Çürükleri, Çürük Dişler İçin Tedavi   Mide Kanaması   Çocuklarda Kansızlık   Karın Hastalığı Tekrarlar Mı?   Lumbago   Karaciğer Nakli Kimlere Yapılır?   Yaralanma Tedavisi   Miyokard Enfarktüsü Akut   Somatizasyon Bozukluğu   İmplant Nedir, İmplant Nasıl Yapılır?   Tifo   Basilli Dizanteri İshal Tedavisi   Trofoblastik Tümörler   Aids Tablosu Kaposi Sarkomu   Ulnar Oluk   Ankilozan Spondilitin Nedenleri   İnme   Kranyosinostoz Ameliyatları   Inmemiş Testis   Yanlış Beslenme   Amipli Dizanterinin Nedenleri   Epidural bölgeye steroid verilmesi   Trigeminal Nevralji Tedavisi   İdeal Meslek Seçimi   Kırık, Kemik Kırıkları   Ecza Dolabı Malzemeleri İlk Yardım   Fonksiyonel Besinler Ne Demektir?   Apandisitin En İyi Tedavi Yolu Nedir?   Hayat Öpücüğü Nasıl Uygulanır?   Çiçek Enfeksiyonu   Göğüs Omurları Göğüs Omuru   Yüksek Tansiyon Tedavisi   Beyin Felci Nedir?   Cüzam Nedir?   Sisteskopi   Makula Dejeneresansı   Diyet Hataları   Meme Asimetrisi   Kramp   Eritroblastoz   Artrit Hastalığı Bitkisel Tedavisi   Romatizma   Kas Krampları   Burun Polipleri Nedir?   Sosyal Fobi   Antibiyotikler   Korku   Epilepsi Cerrahisi   Çocuklarda Astım   Tiroid Hormon Tedavisi   Meniere Sendromu   Boyun Fıtığı Nedir?   Miyastenik Testler   Alerji Tedavisi, Alerji İçin Tıbbi Testler ve Tedavi Yöntemleri   Çocuğun Odası, Bebeğin Odası   Kron İk Venöz Yetmezlik   Gelişimsel Öğrenme Bozukluğu   Burun Sinüsleri Nerede Bulunurlar?   Bıngıldak Nedir, Bıngıldak Gelişimi   Kadınsal Ağrılar   Kalp Krizi Akut Miyokard Enfarktüsü   Alkolün Etkileri Kalp ve Damar'a Zararları   Metastatik Beyin Tümörü Ameliyatları   Gebelikte Hipertiroidi   Gaz Problemi Gaz Çıkaramama   Akut Ve Kronik Gastrit   Burkulma   Omuz Ağrısının Sebepleri   Üveitin Belirtileri Ve Nedeni Nedir?   Migren İle İlgili Terimler   Spastik Felç   Aşılanma ve Prematürite   Gut Artriti Nedir?   Santral Retinit Göz Nezlesi   Yenidoğanda İndirekt Hiperbilirubinemi   Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalığı   Vestibüler Schwannoma   Kemik Metastazı   Hangi Besin Maddeleri Alerjiye Neden Olur?   Apandisit Vücudumuzun Neresindedir?   Vücutta Yin Ve Yang   Bademcik Ameliyatı   Sporcu Beslenmesi   Aids Kanserler Kaposi Sarkomu Lenfomalar   Solunum Yolu Tıkanıklıkları   Lenf Kanseri Belirtileri Nelerdir?   Anestezi ve Akciğer İnfeksiyonu   Çocuklarda Seyahate Giderken   Bağırsak Parazitleri   Vitrektomi Retina Hastalıkları   Pediatrik Ortopedi   Göz Kapağı Tümörleri   Septum Deviasyonu   Foniatri   Kol Damarlarının Hastalıkları   Mevsimsel Olmayan Alerji Nedenleri   Meme Kanseri Tedavisi Ve Tedavinin Yan Etkileri   Miyopi Uzağı Görememe   Diyafrağma Hernileri, Diafragma Hernisi   Akut Karın Zarı İltihabı   İdrar Tutamama   Kan Değiştirilmesi   Bronşektazi Belirtileri   Eşşek arısı Bal arısı sokması   Migren Belirtileri   Engellilere Ağız-Diş Sağlığı   Erkek Protestosu Nedir?   Periferik Kraniyal Sinir Yaralanmaları   Şuur Kaybı   Kulunç Ağrısı Nedir?   Zehirlenme Belirtileri   Echo Virüsü Hastalığı Nedir?   Mikroplar   Verem Nedir?