Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Aids Belirtileri

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:
Aids Belirtileri HIV enfeksiyonunun nasıl ilerlediğini belirtmeden önce bazı noktalara değin­mekte yarar vardır.
HîV enfeksiyonu bulaşmış kişi bu (virüsü yaşamı boyunca taşır ve bulaştırıcıdır. Virüs sürekli olarak ürer. Virüs üremesinin etkileri ise çok sonra belir­ginleşmeye başlar. Hastada belirti ve klinik bulgular ortaya çıktığında, HIV enfeksiyonunun belirti veren evresine girilmiş olur.
Birincil enfeksiyon belirtileri olgu­ların çok küçük bir bölümünde bulaş­madan hemen sonra ortaya çıkar. Virü­sün vücuda girmesinden sonraki 3-6 ay içinde akut enfeksiyon bulgu ve belirti­lerinden bağımsız olarak HlV’e karşı antikorlar oluşur. Virüsü alan kişide uzunca bir süre hiçbir belirti görülme­yebilir (belirtisiz enfeksiyon). Bazen ilk belirti yaygın lenf bezi büyümesidir (lenfadenopati). Buna İngilizce terimle­rin kısaltılmasıyla oluşturulmuş LAS (lenf bezi büyümesi sendromu) ya da PGL (inatçı ve yaygın lenf bezi büyü­mesi) gibi adlar verilir.

HIV enfeksiyonunun daha da ilerle­mesiyle hastalığın tipik belirtileri ortaya çıkar. Önce ağız boşluğunda kandida tü­rü mantar enfeksiyonları, dilde beyaz plaklar halinde çok küçük kabarcıklar, kilo kaybı, düşmeyen ateş, saç dökülme­si, düşünsel işlevlerin zayıflaması, zona ve akciğer veremi görülebilir. Bu belirti ve hastalıkların tümüne birden “AİDS bağlantılı kompleks” (ARC-AIDS Rela-ted Complex) adı verilir.Daha ileri evrede fırsatçı enfeksi­yonlar, tümörler ve ağır sinir sistemi bozukluklanyla ortaya çıkan hastalıklar görülür. Buna “AİDS bunama komplek­si” (ADC-AIDS dementia complex) de­nir. Sonuçta hasta tükenme sendromu (Wasting Syndrome) adıyla bilinen dö­neme girer. Bu dönemde kilo kaybı en ileri aşamadadır.HIV enfeksiyonunun gidişi bazı la-boratuvar testleriyle izlenebilir. Bunla­rın başlıcaları şunlardır: Mutlak CD4+ lenfosit sayısı, CD4+ lenfosit yüzdesi, kanda virüs ve antijenlerinin varlığı, kanda p24-karşıtı antikorların varlığvve kanda beta-2-mikroglobülin düzeyi. Kanda CD4+ lenfositlerinin azalması, AiDS’in ilerlediğinin en duyarlı göster­gesidir.• Birincil enfeksiyon – Birincil HIV enfeksiyonu çoğu kez belirtisizdir. Ama bulaşmadan sonraki 1-12 hafta içinde özgün olmayan bazı belirtiler gö­rülebilir. Ateş, terleme, fenalık duygu­su, yaygın kas ve kemik ağrıları, iştah­sızlık, bulantı, ishal, boğaz ağrısı ve lenf bezi şişmeleri bu dönemin başlıca belirtileridir. Bazı hastalarda baş ağrısı , ışıktan rahatsız olma, zihin karışıklığı ve beyin zan zedelenmesi belirtileri de görülebilir. Olguların yüzde 30-50’sinde deride mononükleoz ya da ür-tikeri andıran kırmızı lekeler vardır. Bu belirtiler 2-3 hafta içinde kendiliğinden geriler. Çok seyrek olarak birincil en­feksiyon ensefalit (beyin iltihabı) ya da menenjitle (beyin zan iltihabı) ortaya çıkabilir. Muayenede boyun, artkafa ve kol-tukaltı lenf bezlerinde büyüme, deri dö­küntüleri ve seyrek olarak karaciğer ve dalakta büyüme saptanır. Kan tahlili lenfosit sayısının düşük (lenfopeni), eritrosit çökme (sedimantasyon) hızının yüksek, transaminaz ve alkali fosfataz enzimlerinin artmış olduğunu gösterir. Ayrıca CD8+ lenfosit sayısı görece yüksek, CD4+/CD8+ oranı tersine dön­müştür.Virüsün vücuda girmesinden genellikle 2 hafta sonra kanda p24 antijeni belirir. Aynı dönemde birincil enfeksi­yon belirtileri de görülmeye başlar. HlV’e karşı antikorlar ise bu aşamadan 1-3 ay sonra ortaya çıkar.Belirtilerin yalnızca AİDS hastalı­ğına özgü olmaması nedeniyle akut en­feksiyon evresi genellikle gözden ka­çar. İleride virüsü taşıdığı kesinleşen hasta bu dönemdeki belirtileri güçlük­le anımsar. Hastalığa aymcı tam ko­nurken mononükleoz, kızamıkçık, grip, sitomegalovirüs enfeksiyonları, hepatit, toksoplazmoz, ikinci evre frengi gibi hastalıklar göz önünde tu­tulmalıdır. Ayrıca lenfom ve lösemi gibi kötü huylu tümör hastalıkları da ayırıcı tanı açısından önem taşır. Doğ­ru tanının konabilmesi için hastadan çok ayrıntılı bilgi alınması ve olası bu­laşma etkenlerinin ortaya çıkarılması zorunludur.Kanda HTV’e karşı antikorların ge­lişmesi ve dolayısıyla kan testinin olumlu sonuç vermesi akut enfeksiyon belirtilerinin ortaya çıkmasından sonra­ya rastlar. Bu nedenle antikorların araş­tırılması, belirtiler kaybolduktan 4-6 hafta sonra yapılmalıdır.Birincil enfeksiyon belirtilerinin hastalığın gidişini belirlemek açısından çok önemli olmadığı söylenebilir. • Belirtisiz virüs taşıyıcılığı – Olgula­rın büyük bölümünde insanlar virüsü aldıkları ve bulaştıncı oldukları halde uzun süre hiçbir yakınmada bulunmaz­lar. Bu duruma belirtisiz taşıyıcılık (seropozitiflik) denir. Kişi normal ça­lışma ve toplumsal yaşamını sürdürür. Ama belirtisiz de olsa bu dönemde ya­pılacak laboratuvar araştırmaları hasta­da virüsün varlığını kanıtlayabilir. Bu aşamada hücresel bağışıklık sistemin­deki zayıflamayı gösteren CD4+ lenfo­sit değerinin düşmesi çok önemlidir.• Yaygın lenf bezi büyümesi (LAS) -HIV enfeksiyonunda sık görülen bir belirtidir. Nedeni başka hastalıklarla açıklanamayan, en az üç ay süren, ka­sıklar dışında vücudun iki ya da daha çok bölgesinde görülen yaygın lenf be­zi büyümesi AİDS’İ düşündürür. Büyü­me en sık koltukaltı ve boyun arkası lenf bezlerinde görülür. Yaygın lenf bezi büyümesinin hastalığın gidişinde kötüleşme belirtisi olmadığı artık anla­şılmıştır. Belirti vermeyen taşıyıcılarla LAS’lı taşıyıcılar arasında AiDS’e doğ­ru gidişte önemli bir fark gözlenmemiş­tir.Bununla birlikte yaygın lenf bezi büyümesi, HIV enfeksiyonunun çoğu kez ilk klinik belirtisi ve hastanın heki­me başvurmasının en önemli nedenidir. Bu durumda HIV enfeksiyonuna yol açabilecek etkenler dikkatle incelenme­li ve her koşulda kanda HlV’e karşı an­tikor araştırması yapılmalıdır. Hasta bulaşma tehlikesi yaratan etkenlerle karşılaşmamışsa bile lenf bezi şişmesi­ne yol açan öbür hastalıklarla birlikte, HIV enfeksiyonu da ayırıcı tanıda göz önünde bulundurulur. Kanında virüsü taşıdığı saptanan hastada lenf bezinden örnek almak (lenf bezi biyopsisi) ge­nellikle gerekmez. Ama büyüme kötü huylu tümör gelişimini düşündürecek kadar ileri düzeydeyse biyopsi yapıl­malıdır.

• Belirtili dönem
Bu dönemde AİDS öncesi dönemde rastlanan AİDS bağ­lantılı kompleks (ARC) ve AiDS’e işa­ret eden belirtiler görülür.HIV enfeksiyonu ilerledikçe en sık görülen belirti ağız boşluğunda genel­likle kandida türü mantar hastalığıdır. Hastalığın başlıca dört tipi vardır: Ya­lancı zarlı, hücre sayısının artmasına bağlı olarak şişmeli, kızartılı ve dudak köşelerinde yara oluşumlu.Bunların içinde en sık görüleni ya­lancı zarlı kandida enfeksiyonudur. Kı­zarık ya da normal renkli ağız mukoza­sı üzerinde sarımsı ya da krem-beyaz renkli tabakalar biçiminde lezyonlar be­lirir. Bu tabakalar kaldırıldığında altta kırmızı, bazen kanayan mukoza görü­lür. Enfeksiyon daha çok yumuşak da­mak, bademcikler, dil sırtı ve dudak mukozasında görülmekle birlikte ağız boşluğunun her yerine yayılabilir.Enfeksiyonun şişmelere yol açan (hiperplastik) tipinde beyaz tabakalar mukozadan sıyrılamaz. Lezyonlar ge­nellikle dilin yan bölümlerinde, damak­ta ve ağız mukozasındadır.Hastalığın kızartılı (eritemli ya da atrofık) tipinde yaygın kızarıklıklar, da­ha ender olarak da damak ve dil sırtın­da lekeler ile ortaya çıkar. Bu lezyonla-nn rengi parlak kırmızıdan açık pembeye kadar değiştiğinden açık renkli ol­ması durumunda tanısı güçtür.
Yaşlılarda kansızlık, dişlerin düz­gün kapanmaması, vitamin eksikliği gi­bi nedenlere bağlı olarak dudak kenar­larında yaralara rastlanabilir. Ama bu lezyonlarm gençlerde gözlenmesi HIV enfeksiyonunu düşündürmelidir. Ağız köşelerinde bıçak kesişi gibi çatlaklar ve beyaz tabakalı lezyonlar bu hastalı­ğın ilk belirtisi olabilir.ğızda kandida enfeksiyonu HIV enfeksiyonunun ilerlediğini gösteren çok önemli bir bulgudur. Ayrıca pneu-mocystis carinii asalağının yol açtığı Çok bulaşıcı bir zatürree gibi başka fır­satçı enfeksiyonların habercisidir.Ağız boşluğunda beyaz tabakalar oluşturan küçük çıkıntılar da HIV en­feksiyonunun tipik bir bulgusudur. Tıp­ta “villöz oral lökoplaki” adıyla bilinen bu lezyonlar hastada hiçbir yalanmaya yol açmaz. Hemen her zaman bir şerit gibi dilin çevresinde kain1. Yüzeyi be­yaz renkli ve ipliksi ince dikey çıkıntı­lar nedeniyle pütürlüdür. Bu oluşumlar mukozadan ayrılmaz. Olguların yüzde 85'inde lezyonlarm ortaya çıkmasından iki yıl sonra AİDS başlar. Bu orandan da anlaşılacağı gibi villöz oral lökopla­ki, AiDS’in gelişiminin önemli bir gös­tergesidir.

HIV taşıyıcı hastalarda Herpesvirus varicella adlı virüsün yeniden etkinlik göstermesine sık rastlanır. Suçiçeği et­keni olan bu virüs yeniden etkinleşti­ğinde zonaya (Herpes zoster) neden olur. Zona AİDS hastalarının yüzde 10'undan fazlasında vardır. Bu hastalı­ğın yaygın biçimi az görülmekle birlik­te genellikle birkaç bölgede birden orta­ya çıkar.Yağlı deri iltihabında (yağlı egzama ya da seboreli egzama) kırmızı, kabuk­lu, kasıntısız lezyonlar görülür. Bazı hastalarda hafif gidişli olabilir, ama gö­ğüs, sut ve saçlı deride geniş alanlara yayılan ağır biçimleri de vardır.Hastalann büyük bölümünde HIV enfeksiyonu uzun süre belirtisizdir. Ge­ri kalan azınlıkta ise birincil enfeksiyo­nu izleyen aylar ya da yıllar içinde yay­gın belirtiler gözlenir. Hastalar çok ça­buk yorulduklarından, olağan günlük etkinliklerini azaltmak zorunda kaldık­larından yakınırlar. Yaygın gece terle­meleri yalnız hastalığın ileri evrelerinde değil, daha öncesinde de görülür. Vücut sıcaklığının uzun süre 38°C düzeyinde dolaşması ve aralıklı ishal dönemleri öbür yakınmalar arasındadır. Bu geneldüşkünlük önemli bir belirtidir; hastalı­ğın artık son aşamaya ulaştığını göste­rir.« Verem HIV taşıyıcı hastalarda git­tikçe daha sık görülen bir hastalıktır. Özellikle uyuşturucu bağımlıları ve Si­yahlar arasında yaygınlaşmaktadır. Hastalık genellikle eski bir verem oda­ğının yeniden alevlenmesi biçiminde ortaya çıkar. Birincil enfeksiyon olarak başladığı çok ender görülür. Bağışıklık sisteminin henüz büyük ölçüde yıkıma uğramadığı olgularda verem yalnız ak­ciğerlerde yerleşmiştir. Bağışıklık sis­teminin zayıfladığı ileri evrelerde ise akciğerlerde çok yaygın verem gelişir ve hastalık akciğer dışına da yayılır. Bu durumda AİDS tanısı hemen hemen ke­sindir.
HIV enfeksiyonu kanla ilgili çeşitli bozukluklara yol açar. Kansızlık ve kanda trombosit sayısının azalması trombositopeni) buna örnektir. Özel­likle trombosit azlığı erken ortaya çıka­bilir ve uzun sürebilir. Bazı hastalarda klinik belirtiler vermekle birlikte ço­ğunlukla sessiz kain- ve bazı olgularda kendiliğinden geriler.

Not: "Aids Belirtileri" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Aids Belirtileri" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Korku   Ektopi Nedir?   Kan Kanseri Tedavisi   Gebelik Sırasında Cinsellik   Allerjik Astım Tanısı   Haemophilus influenzae tip b   Menopoz döneminde Beslenme   Major Depresyon Tedavisi   Yarık Damak   Kan Değiştirilmesi   Mide Asidindeki Yükselmeye Karşı İlaçlar   Eng - Elektronörografi   Atelektazi Nasıl Meydana Gelir?   Burun Tıkanıklığı   Diz Protezinde Ameliyatsız Tedavi   Solunum Yolu Tıkanıklıkları   Lazerle Akupunktur   Wegener Granulomatosis   Çıkık   Göz Sulanması   Travmatik Artrit Nedir?   Burun Estetik Ameliyatları Rinoplasti   Virüs Zatürreesi Nedir?   Kalça Kireçlenmesi Tedavisi   Rahim Dışı Gebelik Sonlanması   Bunama Belirtileri ve Alzheimer   Akciğer Enfeksiyonları   Ateş Ölçmenin İlkeleri   Hodgkin Hastalığı   Alkol Etkileri Solunum Sistemine Zararı   İshal Nedir?   Hastane Enfeksiyonları   Gastrointestinal Kanamalar   Romatizma Tedavisi   Alerjilere Karşı Savunma Silahları, Antijen Nedir?   Çocuklarda Bronşit   Gebelikte Sigara   Beyin Kanaması Tedavisi   Mükoviskoidoz   Homopati Nedir?   Diş Eti Hastalıkları Yamuk Dişler   Çocuklarda Zeka Geriliği   Gelişimsel Öğrenme Bozukluğu   Kemik Kanseri Tedavisi   Diyaliz İğneleri   Lenfoma Nedir?   Kolesterol Neden Yükselir   Aşılanma ve Prematürite   Göz Kanlanması   Kalp Romatizması   Kronik Glomerülonefrit   Crigler Najjar Sendromu   İdrar Kesesi Rahatsızlıkları   Disosiyatif Bozukluk Depersonalizasyon   Erken Boşalmaya Ne Yol Açar ?   Burun Sinüsleri   Kalça Kireçlenmesi Osteoartriti   Tonsillektomi   Orgazm Bozuklukları   Bel Fıtığı Teşhisi   Yumuşak Doku Kökenli Sarkomlar   Mikst Tümörler   Keratoz Deri Kanseribazal Hücreli Kanser Yassı Epitel Hücreli Kanser   Vajinal Mantar Vajinal Akıntı   Crohn Hastalığı   Ağrısız doğum nasıl olur?   Böbrek Nakli Nedir?   Akciğer Hastalıkları Belirtileri Halsizlik İştahsızlık   Kulak Estetiği Otoplasti   Boyun Ağrıları   Omurilik Yaralanmasından Sonra Cinsellik   Floroskopi X Işını Tanısal Radyoloji   Sağlık Tıp Terimleri Sözlüğü - 2   Diş Gıcırdatma   Osteoartrit Tedavisi   Cinsel Yaşam Nedir?   Agorafobi Nedir ve Teşhisi   Yanık Yanık Şoku Yanık Merkezi Yanık Ünitesi   Bağırsak Kanseri Belirtileri   Ürik Asit Kristalleri   Boğmaca Öksürük Seyri Evreleri   Tifo Hastasının İyileştiği Nasıl Anlaşılır?   Saman Nezlesi Tedavisiz İyileşebilir Mi?   Rehabilitasyon İnme Sonrası Fizik Tedavi   Gebelikte Dusuk Hamilelikte Dusuk Yapma   Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonları   Kancalı Kurt Parazit Kansızlık   Stili Hastalığı   Akut Mediastinitis Hastalığı Nedir?   Baygınlık Yaralıya İlk Mudahale   Açık Yara   Kalça Kireçlenmesi   Pektus Karinatum   Endokrinolog   Cinsel İlişki Kaygısı   Emosyonel Yoksunluk   Fantom (Hayalet) Ağrısı   Alkol Tedavisi Kronik Alkolizm   Migren Tedavisi Çocuklarda Migren   Boğaz İltihabı   Mikrodermabrasyon   Kafa Travmaları   Atopik Egzama   Paget Hastalığı Kemikte Osteitis Deformans   Tırnak Mantarı   Kafatası Kırığı   Yeni Doğan Bebeğin Beslenmesi   İleri Zeka Eğitimi   Akciğer Ve Göğüs Boşluğu Travmaları   Akupunktur İle Kaç Seansta Sigara Bırakılabilir?   Beyin Pili   Adale Romatizması Nedir?   Perthes Nedir?   Hipofizer Cücelik Büyüme Hormonu Eksikliğine Bağlı Boy Kısalığı   Gözbebekleri İltihabı Nedir?   Tüp Bebek Tedavisi   Kusmak   Periferik Sinir Sıkışmaları   Aids Teşhisi, Aids Tedavisi, Aids Korunma   Diş Bakımı   İlik Kanseri   Ülkemizde Böbrek Nakli   Ayak Protezi   Saman Nezlesinin Yaygınlığı Ne Ölçüdedir?   Kadınlarda İdrar Kaçırma   Virüs Hastalıkları Nasıl Yayılır?   Pnömokok Aşısı Nedir?   Siroz   Kronik Periodontal Apse   Kimyasal Peeling   Yüzde Ödem Tedavisi   Bel Ağrısı   Kolera Hastalığa Nerelerde Rastlanır?   Bal Zehirlenmesi   Eeg Çekimi   Diyabetik Damar Hastalığı   Kalın Bağırsak Hastalıkları   Büyük Meme   Viagra Nedir?   Ülseratif Kolit Kolit Tedavisi Kolit Belirtileri   Lpg İle Sellülit Tedavisi   Böbrek Nakli   Alt Islatma   Septum Deviasyonu Nedir?   Karpal Tünel Sendromu Nedir   Tinnitus   İnme Tedavisi   Tüberküloz Tedavisini Etkileyen Durumlar   Gebelikten Okul Çağına Kadar AİDS Virüsü   Saç Kıran - Saçkıran   Ürtikerin Belirtileri Nelerdir?   Böbrek Kanallarının Genişlemesi   Ayak Başparmağında Çıkıntı   Diş Gıcırdatma Nedir?   Laparoskopik Lazer   Endikasyonlar ve kontrendikasyonlar   Spina Bifida   Vajinal kuruluk nedir?   Depresif Bozukluklar Nelerdir?   İşyerinde Aids Tehlikesi   Kavernoma Cerrahisi   Çıkık, Kırık ve Burkulma   Kadınlarda Miyomlar   Deri Alerjisi ve Cilt Tahrişi   Mevsimsel Olmayan Alerji Nedenleri   Eko Kardiyografi   Baş Dönmesinin Nedeni Nedir?   Günde Kaç Kalori Almalıyım?   Mide Kelepçesi   Mediastinoskopi   Trachetomy Nedir?   Tamponsuz Butun Ameliyatı   Aşılar   Sinüzit Teşhisi Nasıl Yapılır?   Havale Nöbeti Bilinç Kaybı   Akut Akciğer Ödemi ve Tedavisi   Alt Boynuzcuk Kemiği   Tromboliz   Safra Yolu Taşı   Epididimit Epididimiorşit