Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Aids Belirtileri

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:
Aids Belirtileri HIV enfeksiyonunun nasıl ilerlediğini belirtmeden önce bazı noktalara değin­mekte yarar vardır.
HîV enfeksiyonu bulaşmış kişi bu (virüsü yaşamı boyunca taşır ve bulaştırıcıdır. Virüs sürekli olarak ürer. Virüs üremesinin etkileri ise çok sonra belir­ginleşmeye başlar. Hastada belirti ve klinik bulgular ortaya çıktığında, HIV enfeksiyonunun belirti veren evresine girilmiş olur.
Birincil enfeksiyon belirtileri olgu­ların çok küçük bir bölümünde bulaş­madan hemen sonra ortaya çıkar. Virü­sün vücuda girmesinden sonraki 3-6 ay içinde akut enfeksiyon bulgu ve belirti­lerinden bağımsız olarak HlV’e karşı antikorlar oluşur. Virüsü alan kişide uzunca bir süre hiçbir belirti görülme­yebilir (belirtisiz enfeksiyon). Bazen ilk belirti yaygın lenf bezi büyümesidir (lenfadenopati). Buna İngilizce terimle­rin kısaltılmasıyla oluşturulmuş LAS (lenf bezi büyümesi sendromu) ya da PGL (inatçı ve yaygın lenf bezi büyü­mesi) gibi adlar verilir.

HIV enfeksiyonunun daha da ilerle­mesiyle hastalığın tipik belirtileri ortaya çıkar. Önce ağız boşluğunda kandida tü­rü mantar enfeksiyonları, dilde beyaz plaklar halinde çok küçük kabarcıklar, kilo kaybı, düşmeyen ateş, saç dökülme­si, düşünsel işlevlerin zayıflaması, zona ve akciğer veremi görülebilir. Bu belirti ve hastalıkların tümüne birden “AİDS bağlantılı kompleks” (ARC-AIDS Rela-ted Complex) adı verilir.Daha ileri evrede fırsatçı enfeksi­yonlar, tümörler ve ağır sinir sistemi bozukluklanyla ortaya çıkan hastalıklar görülür. Buna “AİDS bunama komplek­si” (ADC-AIDS dementia complex) de­nir. Sonuçta hasta tükenme sendromu (Wasting Syndrome) adıyla bilinen dö­neme girer. Bu dönemde kilo kaybı en ileri aşamadadır.HIV enfeksiyonunun gidişi bazı la-boratuvar testleriyle izlenebilir. Bunla­rın başlıcaları şunlardır: Mutlak CD4+ lenfosit sayısı, CD4+ lenfosit yüzdesi, kanda virüs ve antijenlerinin varlığı, kanda p24-karşıtı antikorların varlığvve kanda beta-2-mikroglobülin düzeyi. Kanda CD4+ lenfositlerinin azalması, AiDS’in ilerlediğinin en duyarlı göster­gesidir.• Birincil enfeksiyon – Birincil HIV enfeksiyonu çoğu kez belirtisizdir. Ama bulaşmadan sonraki 1-12 hafta içinde özgün olmayan bazı belirtiler gö­rülebilir. Ateş, terleme, fenalık duygu­su, yaygın kas ve kemik ağrıları, iştah­sızlık, bulantı, ishal, boğaz ağrısı ve lenf bezi şişmeleri bu dönemin başlıca belirtileridir. Bazı hastalarda baş ağrısı , ışıktan rahatsız olma, zihin karışıklığı ve beyin zan zedelenmesi belirtileri de görülebilir. Olguların yüzde 30-50’sinde deride mononükleoz ya da ür-tikeri andıran kırmızı lekeler vardır. Bu belirtiler 2-3 hafta içinde kendiliğinden geriler. Çok seyrek olarak birincil en­feksiyon ensefalit (beyin iltihabı) ya da menenjitle (beyin zan iltihabı) ortaya çıkabilir. Muayenede boyun, artkafa ve kol-tukaltı lenf bezlerinde büyüme, deri dö­küntüleri ve seyrek olarak karaciğer ve dalakta büyüme saptanır. Kan tahlili lenfosit sayısının düşük (lenfopeni), eritrosit çökme (sedimantasyon) hızının yüksek, transaminaz ve alkali fosfataz enzimlerinin artmış olduğunu gösterir. Ayrıca CD8+ lenfosit sayısı görece yüksek, CD4+/CD8+ oranı tersine dön­müştür.Virüsün vücuda girmesinden genellikle 2 hafta sonra kanda p24 antijeni belirir. Aynı dönemde birincil enfeksi­yon belirtileri de görülmeye başlar. HlV’e karşı antikorlar ise bu aşamadan 1-3 ay sonra ortaya çıkar.Belirtilerin yalnızca AİDS hastalı­ğına özgü olmaması nedeniyle akut en­feksiyon evresi genellikle gözden ka­çar. İleride virüsü taşıdığı kesinleşen hasta bu dönemdeki belirtileri güçlük­le anımsar. Hastalığa aymcı tam ko­nurken mononükleoz, kızamıkçık, grip, sitomegalovirüs enfeksiyonları, hepatit, toksoplazmoz, ikinci evre frengi gibi hastalıklar göz önünde tu­tulmalıdır. Ayrıca lenfom ve lösemi gibi kötü huylu tümör hastalıkları da ayırıcı tanı açısından önem taşır. Doğ­ru tanının konabilmesi için hastadan çok ayrıntılı bilgi alınması ve olası bu­laşma etkenlerinin ortaya çıkarılması zorunludur.Kanda HTV’e karşı antikorların ge­lişmesi ve dolayısıyla kan testinin olumlu sonuç vermesi akut enfeksiyon belirtilerinin ortaya çıkmasından sonra­ya rastlar. Bu nedenle antikorların araş­tırılması, belirtiler kaybolduktan 4-6 hafta sonra yapılmalıdır.Birincil enfeksiyon belirtilerinin hastalığın gidişini belirlemek açısından çok önemli olmadığı söylenebilir. • Belirtisiz virüs taşıyıcılığı – Olgula­rın büyük bölümünde insanlar virüsü aldıkları ve bulaştıncı oldukları halde uzun süre hiçbir yakınmada bulunmaz­lar. Bu duruma belirtisiz taşıyıcılık (seropozitiflik) denir. Kişi normal ça­lışma ve toplumsal yaşamını sürdürür. Ama belirtisiz de olsa bu dönemde ya­pılacak laboratuvar araştırmaları hasta­da virüsün varlığını kanıtlayabilir. Bu aşamada hücresel bağışıklık sistemin­deki zayıflamayı gösteren CD4+ lenfo­sit değerinin düşmesi çok önemlidir.• Yaygın lenf bezi büyümesi (LAS) -HIV enfeksiyonunda sık görülen bir belirtidir. Nedeni başka hastalıklarla açıklanamayan, en az üç ay süren, ka­sıklar dışında vücudun iki ya da daha çok bölgesinde görülen yaygın lenf be­zi büyümesi AİDS’İ düşündürür. Büyü­me en sık koltukaltı ve boyun arkası lenf bezlerinde görülür. Yaygın lenf bezi büyümesinin hastalığın gidişinde kötüleşme belirtisi olmadığı artık anla­şılmıştır. Belirti vermeyen taşıyıcılarla LAS’lı taşıyıcılar arasında AiDS’e doğ­ru gidişte önemli bir fark gözlenmemiş­tir.Bununla birlikte yaygın lenf bezi büyümesi, HIV enfeksiyonunun çoğu kez ilk klinik belirtisi ve hastanın heki­me başvurmasının en önemli nedenidir. Bu durumda HIV enfeksiyonuna yol açabilecek etkenler dikkatle incelenme­li ve her koşulda kanda HlV’e karşı an­tikor araştırması yapılmalıdır. Hasta bulaşma tehlikesi yaratan etkenlerle karşılaşmamışsa bile lenf bezi şişmesi­ne yol açan öbür hastalıklarla birlikte, HIV enfeksiyonu da ayırıcı tanıda göz önünde bulundurulur. Kanında virüsü taşıdığı saptanan hastada lenf bezinden örnek almak (lenf bezi biyopsisi) ge­nellikle gerekmez. Ama büyüme kötü huylu tümör gelişimini düşündürecek kadar ileri düzeydeyse biyopsi yapıl­malıdır.

• Belirtili dönem
Bu dönemde AİDS öncesi dönemde rastlanan AİDS bağ­lantılı kompleks (ARC) ve AiDS’e işa­ret eden belirtiler görülür.HIV enfeksiyonu ilerledikçe en sık görülen belirti ağız boşluğunda genel­likle kandida türü mantar hastalığıdır. Hastalığın başlıca dört tipi vardır: Ya­lancı zarlı, hücre sayısının artmasına bağlı olarak şişmeli, kızartılı ve dudak köşelerinde yara oluşumlu.Bunların içinde en sık görüleni ya­lancı zarlı kandida enfeksiyonudur. Kı­zarık ya da normal renkli ağız mukoza­sı üzerinde sarımsı ya da krem-beyaz renkli tabakalar biçiminde lezyonlar be­lirir. Bu tabakalar kaldırıldığında altta kırmızı, bazen kanayan mukoza görü­lür. Enfeksiyon daha çok yumuşak da­mak, bademcikler, dil sırtı ve dudak mukozasında görülmekle birlikte ağız boşluğunun her yerine yayılabilir.Enfeksiyonun şişmelere yol açan (hiperplastik) tipinde beyaz tabakalar mukozadan sıyrılamaz. Lezyonlar ge­nellikle dilin yan bölümlerinde, damak­ta ve ağız mukozasındadır.Hastalığın kızartılı (eritemli ya da atrofık) tipinde yaygın kızarıklıklar, da­ha ender olarak da damak ve dil sırtın­da lekeler ile ortaya çıkar. Bu lezyonla-nn rengi parlak kırmızıdan açık pembeye kadar değiştiğinden açık renkli ol­ması durumunda tanısı güçtür.
Yaşlılarda kansızlık, dişlerin düz­gün kapanmaması, vitamin eksikliği gi­bi nedenlere bağlı olarak dudak kenar­larında yaralara rastlanabilir. Ama bu lezyonlarm gençlerde gözlenmesi HIV enfeksiyonunu düşündürmelidir. Ağız köşelerinde bıçak kesişi gibi çatlaklar ve beyaz tabakalı lezyonlar bu hastalı­ğın ilk belirtisi olabilir.ğızda kandida enfeksiyonu HIV enfeksiyonunun ilerlediğini gösteren çok önemli bir bulgudur. Ayrıca pneu-mocystis carinii asalağının yol açtığı Çok bulaşıcı bir zatürree gibi başka fır­satçı enfeksiyonların habercisidir.Ağız boşluğunda beyaz tabakalar oluşturan küçük çıkıntılar da HIV en­feksiyonunun tipik bir bulgusudur. Tıp­ta “villöz oral lökoplaki” adıyla bilinen bu lezyonlar hastada hiçbir yalanmaya yol açmaz. Hemen her zaman bir şerit gibi dilin çevresinde kain1. Yüzeyi be­yaz renkli ve ipliksi ince dikey çıkıntı­lar nedeniyle pütürlüdür. Bu oluşumlar mukozadan ayrılmaz. Olguların yüzde 85'inde lezyonlarm ortaya çıkmasından iki yıl sonra AİDS başlar. Bu orandan da anlaşılacağı gibi villöz oral lökopla­ki, AiDS’in gelişiminin önemli bir gös­tergesidir.

HIV taşıyıcı hastalarda Herpesvirus varicella adlı virüsün yeniden etkinlik göstermesine sık rastlanır. Suçiçeği et­keni olan bu virüs yeniden etkinleşti­ğinde zonaya (Herpes zoster) neden olur. Zona AİDS hastalarının yüzde 10'undan fazlasında vardır. Bu hastalı­ğın yaygın biçimi az görülmekle birlik­te genellikle birkaç bölgede birden orta­ya çıkar.Yağlı deri iltihabında (yağlı egzama ya da seboreli egzama) kırmızı, kabuk­lu, kasıntısız lezyonlar görülür. Bazı hastalarda hafif gidişli olabilir, ama gö­ğüs, sut ve saçlı deride geniş alanlara yayılan ağır biçimleri de vardır.Hastalann büyük bölümünde HIV enfeksiyonu uzun süre belirtisizdir. Ge­ri kalan azınlıkta ise birincil enfeksiyo­nu izleyen aylar ya da yıllar içinde yay­gın belirtiler gözlenir. Hastalar çok ça­buk yorulduklarından, olağan günlük etkinliklerini azaltmak zorunda kaldık­larından yakınırlar. Yaygın gece terle­meleri yalnız hastalığın ileri evrelerinde değil, daha öncesinde de görülür. Vücut sıcaklığının uzun süre 38°C düzeyinde dolaşması ve aralıklı ishal dönemleri öbür yakınmalar arasındadır. Bu geneldüşkünlük önemli bir belirtidir; hastalı­ğın artık son aşamaya ulaştığını göste­rir.« Verem HIV taşıyıcı hastalarda git­tikçe daha sık görülen bir hastalıktır. Özellikle uyuşturucu bağımlıları ve Si­yahlar arasında yaygınlaşmaktadır. Hastalık genellikle eski bir verem oda­ğının yeniden alevlenmesi biçiminde ortaya çıkar. Birincil enfeksiyon olarak başladığı çok ender görülür. Bağışıklık sisteminin henüz büyük ölçüde yıkıma uğramadığı olgularda verem yalnız ak­ciğerlerde yerleşmiştir. Bağışıklık sis­teminin zayıfladığı ileri evrelerde ise akciğerlerde çok yaygın verem gelişir ve hastalık akciğer dışına da yayılır. Bu durumda AİDS tanısı hemen hemen ke­sindir.
HIV enfeksiyonu kanla ilgili çeşitli bozukluklara yol açar. Kansızlık ve kanda trombosit sayısının azalması trombositopeni) buna örnektir. Özel­likle trombosit azlığı erken ortaya çıka­bilir ve uzun sürebilir. Bazı hastalarda klinik belirtiler vermekle birlikte ço­ğunlukla sessiz kain- ve bazı olgularda kendiliğinden geriler.

Not: "Aids Belirtileri" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Aids Belirtileri" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Herpes Nedir?   Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalığı   Uyku Bozuklukları Uyku Hastalığı   Mükoviskoidoz Neden Kaynaklanır?   Yumurtalık Kanserleri   Ağrı Kontrolü - Trigeminal Nevralji   Okul Öncesi Beslenme   Pankreas Kanseri Belirtileri   Virüs Hastalıklarına Karşı Bağışıklık   Lens Kullanımı   Kronik Periodontal Apse   Parkinson Hastalığı Nedir?   İdame Tedavisi Gerektiren Durumlar   Akut Ve Kronik Farenjit   Bronşiyal Astım Nedir?   Meme Küçültme   Parkinson Hastalığı   Çocuklar Büyüyünce Deri Alerjileri Geçebilir Mi?   Gebelik Sırasında Cinsellik   Bademcik İltihapları   Sjögren Sendromu Nedir?   Oksijen Toksisitesi, Toksisite Nedir?   Delici Göğüs Karın Yaralanmaları   Kemoterapi İle Tedavisi   Tifo   Mide Ülseri Nedir?   Mikrobiyal Dental Plak   Gastrit Belirtileri   Kas Erimeleri Omurilik Hastalıkları Als Als Polio   Burun Kanamaları Nasıl Kontrol Altına Alınabilir?   Astım Kalp Hastalıklarına Yol Açabilir Mi?   Obsesif Kompulsif Nedir?   Menapoz Hastalıkları   El Tarağı Kemikleri   Aort Stenozu   Prostat Tümörü   Akciğer Hastalık Belirtileri Göğüs Ağrısı   Kişilik Bozuklukları Nelerdir   Burun Polipleri   Allerjik Burun Sinüs Hastalıkları   Ekstrapiramidal Sendromlar Nedir?   Lenfödem   Gebelikten Okul Çağına Kadar AİDS Virüsü   Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonu   Haşlanma Nedir?   Hamilelik Giyim Gebelik Giysileri   Omuz Çıkıkları İncilmesi   Aids Hastaligi Hakkinda Bilgiler   Kas Sinir Kavşağı Hastalıkları Myasteni Gravis   Gaz Problemi Gaz Çıkaramama   İnsan Isırması   Gebelikte Dusuk Hamilelikte Dusuk Yapma   Tularemi Nasıl Tedavi Edilir?   Bel Okulu Nedir?   Mongolizm   Bebeklerde Beslenme   Burun Sinüsleri Nerede Bulunurlar?   Migren   Tırnak Yeme   Subtalamotomi   Osteoartrit Önlenebilinir Mi?   Sosyal Fobi   Böbrek Nakli Ameliyatı   Prostat Kanseri Nedir   Ağız Kokusu   Hamilelik Diyeti   Anal Kaşıntı   Beyin Kanaması Nedenleri   Hipofiz Bezi Rahatsızlıkları   Akciğer Tüberkülozu   Akupunktur Ve Ağrı   Bel Ağrısının Nedenleri Siyatik   Gece Korkuları   Orgazm Sorunları   Nezle Nedir?   Safra Yolları Tıkanıklığı   Argon Laser Fakik Vitrektomi   Parkinson Hastalığı Parkinson Sendromu   Ultrason   Diabet Şeker Hastalığı   Kulunç Romatizması   Akciğer Ödemi Had Tedavisi   Ağız Kanseri Belirtileri   Prostat Belirtileri   Antraks Nedir Ve Nasıl Gelişir?   Alerjiler Tedavi Edilebilinir Mi?   Gebelikde Epilepsi Sara Hastalığı   Anestezi Sonrası ve Komplikasyonlar   Karaciğer-Böbrek Yetmezliği Ve Diş Tedavisi   Kistik Higrom   İlk Organ Nakli   Böbrek Genişlemesi Tedavisi   Kraniosinostos   Göz Kapağı Estetiği   Güneş Yanıkları   Eklem Nedir?   Siyatik   Çene Kilitlenmesi (Trismus)   Bebeklerde Katarakt   Sapan Kemigi - Vomer   Spina Bifida   Zehirler   Koporoz Kupnoz Hastalığı Çatlamış Kılcal Damar Koporoz Tedavisi   Mevsimsel Alerjik Rinit   Akciğer Kanseri İçin Şifalı Bitkiler   Tansiyon Nasıl Ölçülür   Oksijen Yetersizliği   Diyabetik Damar Hastalığı   Hepatit B Nedir?   Masturbasyon   Çocuklarda İdrar Kaçırma   Rahim Sarkması   Bağışıklık Sistemi   Hallitosiz Ağız Kokusu   Şişman Çocuklar ve Obezite   Bel Ağrıları Bel Fıtığı   Beyin İltihabı Ensefalit   Cinsel Estetik Nedir?   Genel Endişe Hali - Anksiyete Ölçeği   Arteriyovenöz Malformasyon   Nöro Musculer   Masturbasyon (Cinsel Tatmin)   Yanık Yanık Şoku Yanık Merkezi Yanık Ünitesi   Akciğer Amfizemi   Gece Ağrıyan Dişe Ne Yapmalıyız?   Romatizma Artrit Hastalığı Tedavisi   Obezite   Vajina Kanseri   Estetik Burun Ameliyatı Septum Deviasyonu   Zayıflama Kilo Verme Diyet   Boğmaca   Lejyonellosis Lejyon Hastalığı Nedir?   Atopik Deri İltihabı Nedir?   Küçük Hücreli Akciğer Kanseri   Kemoterapi Sonrası Kontrol   Ayurveda Nedir?   İris İltihabı İritis   Sağlıklı Zayıflama Diyeti   Özofagus Kanseri   Çocuklarda Sarılık Nedir?   Bel Ağrısı ve Bel Fıtığı Egzersizleri   Bel Ağrısı Tedavisi   Kabızlıkta Müshil ve Laksetif İlaçlar   Çocuklarda Menenjit   Bebek Emzirme Saatleri   Diş Çekimi Sonrası Kanamalar   Akromegali   Bebeklerde Sindirim Bozukluğu   Bayılma   Bebeklere Sedasyon İle Göz Muayenesi   Tiroid Bezi Anatomisi   Yatak Yarası Tedavisi Bakımı   Ürtikerin Tedavisi Nasıl Yapılır?   Katarakt Nedenleri   Renin Anjiotensin Aldosteron Sistemi   Sinüzit Tedavisi Nasıl Yapılır?   Diyafrağma Hernileri, Diafragma Hernisi   Gırtlak Kanseri Hastalığının Belirtileri Nelerdir?   Sezaryenle Doğum   Subfrenik Abse Nedir?   Ekoensefalogram   Göz Kepeği Kirpik Kepeği   Lenfosit Nedir?   Bel Soğukluğundan Korunma Yolları   Ankilozan Spondilitin Tanısı   Bisinosis Nedir?   Fiziki Allerjilerin Tedavileri   Besin Alerjisi ve Karın Ağrısı   Güneş Alerjisi   Belkemiği Kırığı Tedavisi   Kuduz Nedir Ve Nasıl Bulaşır?   Boyun Fıtığı Egzersizleri   Üremi Nedir?   Lenfoma   Kadınsal Ağrılar   Obezite Cerrahisi   Bagassosis Nedir?   Anevrizma Tedavisi   İktidarsızlık Sertleşme Bozukluğu   Tansiyon Aletleri Çeşitleri