Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Aids Belirtileri

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:
Aids Belirtileri HIV enfeksiyonunun nasıl ilerlediğini belirtmeden önce bazı noktalara değin­mekte yarar vardır.
HîV enfeksiyonu bulaşmış kişi bu (virüsü yaşamı boyunca taşır ve bulaştırıcıdır. Virüs sürekli olarak ürer. Virüs üremesinin etkileri ise çok sonra belir­ginleşmeye başlar. Hastada belirti ve klinik bulgular ortaya çıktığında, HIV enfeksiyonunun belirti veren evresine girilmiş olur.
Birincil enfeksiyon belirtileri olgu­ların çok küçük bir bölümünde bulaş­madan hemen sonra ortaya çıkar. Virü­sün vücuda girmesinden sonraki 3-6 ay içinde akut enfeksiyon bulgu ve belirti­lerinden bağımsız olarak HlV’e karşı antikorlar oluşur. Virüsü alan kişide uzunca bir süre hiçbir belirti görülme­yebilir (belirtisiz enfeksiyon). Bazen ilk belirti yaygın lenf bezi büyümesidir (lenfadenopati). Buna İngilizce terimle­rin kısaltılmasıyla oluşturulmuş LAS (lenf bezi büyümesi sendromu) ya da PGL (inatçı ve yaygın lenf bezi büyü­mesi) gibi adlar verilir.

HIV enfeksiyonunun daha da ilerle­mesiyle hastalığın tipik belirtileri ortaya çıkar. Önce ağız boşluğunda kandida tü­rü mantar enfeksiyonları, dilde beyaz plaklar halinde çok küçük kabarcıklar, kilo kaybı, düşmeyen ateş, saç dökülme­si, düşünsel işlevlerin zayıflaması, zona ve akciğer veremi görülebilir. Bu belirti ve hastalıkların tümüne birden “AİDS bağlantılı kompleks” (ARC-AIDS Rela-ted Complex) adı verilir.Daha ileri evrede fırsatçı enfeksi­yonlar, tümörler ve ağır sinir sistemi bozukluklanyla ortaya çıkan hastalıklar görülür. Buna “AİDS bunama komplek­si” (ADC-AIDS dementia complex) de­nir. Sonuçta hasta tükenme sendromu (Wasting Syndrome) adıyla bilinen dö­neme girer. Bu dönemde kilo kaybı en ileri aşamadadır.HIV enfeksiyonunun gidişi bazı la-boratuvar testleriyle izlenebilir. Bunla­rın başlıcaları şunlardır: Mutlak CD4+ lenfosit sayısı, CD4+ lenfosit yüzdesi, kanda virüs ve antijenlerinin varlığı, kanda p24-karşıtı antikorların varlığvve kanda beta-2-mikroglobülin düzeyi. Kanda CD4+ lenfositlerinin azalması, AiDS’in ilerlediğinin en duyarlı göster­gesidir.• Birincil enfeksiyon – Birincil HIV enfeksiyonu çoğu kez belirtisizdir. Ama bulaşmadan sonraki 1-12 hafta içinde özgün olmayan bazı belirtiler gö­rülebilir. Ateş, terleme, fenalık duygu­su, yaygın kas ve kemik ağrıları, iştah­sızlık, bulantı, ishal, boğaz ağrısı ve lenf bezi şişmeleri bu dönemin başlıca belirtileridir. Bazı hastalarda baş ağrısı , ışıktan rahatsız olma, zihin karışıklığı ve beyin zan zedelenmesi belirtileri de görülebilir. Olguların yüzde 30-50’sinde deride mononükleoz ya da ür-tikeri andıran kırmızı lekeler vardır. Bu belirtiler 2-3 hafta içinde kendiliğinden geriler. Çok seyrek olarak birincil en­feksiyon ensefalit (beyin iltihabı) ya da menenjitle (beyin zan iltihabı) ortaya çıkabilir. Muayenede boyun, artkafa ve kol-tukaltı lenf bezlerinde büyüme, deri dö­küntüleri ve seyrek olarak karaciğer ve dalakta büyüme saptanır. Kan tahlili lenfosit sayısının düşük (lenfopeni), eritrosit çökme (sedimantasyon) hızının yüksek, transaminaz ve alkali fosfataz enzimlerinin artmış olduğunu gösterir. Ayrıca CD8+ lenfosit sayısı görece yüksek, CD4+/CD8+ oranı tersine dön­müştür.Virüsün vücuda girmesinden genellikle 2 hafta sonra kanda p24 antijeni belirir. Aynı dönemde birincil enfeksi­yon belirtileri de görülmeye başlar. HlV’e karşı antikorlar ise bu aşamadan 1-3 ay sonra ortaya çıkar.Belirtilerin yalnızca AİDS hastalı­ğına özgü olmaması nedeniyle akut en­feksiyon evresi genellikle gözden ka­çar. İleride virüsü taşıdığı kesinleşen hasta bu dönemdeki belirtileri güçlük­le anımsar. Hastalığa aymcı tam ko­nurken mononükleoz, kızamıkçık, grip, sitomegalovirüs enfeksiyonları, hepatit, toksoplazmoz, ikinci evre frengi gibi hastalıklar göz önünde tu­tulmalıdır. Ayrıca lenfom ve lösemi gibi kötü huylu tümör hastalıkları da ayırıcı tanı açısından önem taşır. Doğ­ru tanının konabilmesi için hastadan çok ayrıntılı bilgi alınması ve olası bu­laşma etkenlerinin ortaya çıkarılması zorunludur.Kanda HTV’e karşı antikorların ge­lişmesi ve dolayısıyla kan testinin olumlu sonuç vermesi akut enfeksiyon belirtilerinin ortaya çıkmasından sonra­ya rastlar. Bu nedenle antikorların araş­tırılması, belirtiler kaybolduktan 4-6 hafta sonra yapılmalıdır.Birincil enfeksiyon belirtilerinin hastalığın gidişini belirlemek açısından çok önemli olmadığı söylenebilir. • Belirtisiz virüs taşıyıcılığı – Olgula­rın büyük bölümünde insanlar virüsü aldıkları ve bulaştıncı oldukları halde uzun süre hiçbir yakınmada bulunmaz­lar. Bu duruma belirtisiz taşıyıcılık (seropozitiflik) denir. Kişi normal ça­lışma ve toplumsal yaşamını sürdürür. Ama belirtisiz de olsa bu dönemde ya­pılacak laboratuvar araştırmaları hasta­da virüsün varlığını kanıtlayabilir. Bu aşamada hücresel bağışıklık sistemin­deki zayıflamayı gösteren CD4+ lenfo­sit değerinin düşmesi çok önemlidir.• Yaygın lenf bezi büyümesi (LAS) -HIV enfeksiyonunda sık görülen bir belirtidir. Nedeni başka hastalıklarla açıklanamayan, en az üç ay süren, ka­sıklar dışında vücudun iki ya da daha çok bölgesinde görülen yaygın lenf be­zi büyümesi AİDS’İ düşündürür. Büyü­me en sık koltukaltı ve boyun arkası lenf bezlerinde görülür. Yaygın lenf bezi büyümesinin hastalığın gidişinde kötüleşme belirtisi olmadığı artık anla­şılmıştır. Belirti vermeyen taşıyıcılarla LAS’lı taşıyıcılar arasında AiDS’e doğ­ru gidişte önemli bir fark gözlenmemiş­tir.Bununla birlikte yaygın lenf bezi büyümesi, HIV enfeksiyonunun çoğu kez ilk klinik belirtisi ve hastanın heki­me başvurmasının en önemli nedenidir. Bu durumda HIV enfeksiyonuna yol açabilecek etkenler dikkatle incelenme­li ve her koşulda kanda HlV’e karşı an­tikor araştırması yapılmalıdır. Hasta bulaşma tehlikesi yaratan etkenlerle karşılaşmamışsa bile lenf bezi şişmesi­ne yol açan öbür hastalıklarla birlikte, HIV enfeksiyonu da ayırıcı tanıda göz önünde bulundurulur. Kanında virüsü taşıdığı saptanan hastada lenf bezinden örnek almak (lenf bezi biyopsisi) ge­nellikle gerekmez. Ama büyüme kötü huylu tümör gelişimini düşündürecek kadar ileri düzeydeyse biyopsi yapıl­malıdır.

• Belirtili dönem
Bu dönemde AİDS öncesi dönemde rastlanan AİDS bağ­lantılı kompleks (ARC) ve AiDS’e işa­ret eden belirtiler görülür.HIV enfeksiyonu ilerledikçe en sık görülen belirti ağız boşluğunda genel­likle kandida türü mantar hastalığıdır. Hastalığın başlıca dört tipi vardır: Ya­lancı zarlı, hücre sayısının artmasına bağlı olarak şişmeli, kızartılı ve dudak köşelerinde yara oluşumlu.Bunların içinde en sık görüleni ya­lancı zarlı kandida enfeksiyonudur. Kı­zarık ya da normal renkli ağız mukoza­sı üzerinde sarımsı ya da krem-beyaz renkli tabakalar biçiminde lezyonlar be­lirir. Bu tabakalar kaldırıldığında altta kırmızı, bazen kanayan mukoza görü­lür. Enfeksiyon daha çok yumuşak da­mak, bademcikler, dil sırtı ve dudak mukozasında görülmekle birlikte ağız boşluğunun her yerine yayılabilir.Enfeksiyonun şişmelere yol açan (hiperplastik) tipinde beyaz tabakalar mukozadan sıyrılamaz. Lezyonlar ge­nellikle dilin yan bölümlerinde, damak­ta ve ağız mukozasındadır.Hastalığın kızartılı (eritemli ya da atrofık) tipinde yaygın kızarıklıklar, da­ha ender olarak da damak ve dil sırtın­da lekeler ile ortaya çıkar. Bu lezyonla-nn rengi parlak kırmızıdan açık pembeye kadar değiştiğinden açık renkli ol­ması durumunda tanısı güçtür.
Yaşlılarda kansızlık, dişlerin düz­gün kapanmaması, vitamin eksikliği gi­bi nedenlere bağlı olarak dudak kenar­larında yaralara rastlanabilir. Ama bu lezyonlarm gençlerde gözlenmesi HIV enfeksiyonunu düşündürmelidir. Ağız köşelerinde bıçak kesişi gibi çatlaklar ve beyaz tabakalı lezyonlar bu hastalı­ğın ilk belirtisi olabilir.ğızda kandida enfeksiyonu HIV enfeksiyonunun ilerlediğini gösteren çok önemli bir bulgudur. Ayrıca pneu-mocystis carinii asalağının yol açtığı Çok bulaşıcı bir zatürree gibi başka fır­satçı enfeksiyonların habercisidir.Ağız boşluğunda beyaz tabakalar oluşturan küçük çıkıntılar da HIV en­feksiyonunun tipik bir bulgusudur. Tıp­ta “villöz oral lökoplaki” adıyla bilinen bu lezyonlar hastada hiçbir yalanmaya yol açmaz. Hemen her zaman bir şerit gibi dilin çevresinde kain1. Yüzeyi be­yaz renkli ve ipliksi ince dikey çıkıntı­lar nedeniyle pütürlüdür. Bu oluşumlar mukozadan ayrılmaz. Olguların yüzde 85'inde lezyonlarm ortaya çıkmasından iki yıl sonra AİDS başlar. Bu orandan da anlaşılacağı gibi villöz oral lökopla­ki, AiDS’in gelişiminin önemli bir gös­tergesidir.

HIV taşıyıcı hastalarda Herpesvirus varicella adlı virüsün yeniden etkinlik göstermesine sık rastlanır. Suçiçeği et­keni olan bu virüs yeniden etkinleşti­ğinde zonaya (Herpes zoster) neden olur. Zona AİDS hastalarının yüzde 10'undan fazlasında vardır. Bu hastalı­ğın yaygın biçimi az görülmekle birlik­te genellikle birkaç bölgede birden orta­ya çıkar.Yağlı deri iltihabında (yağlı egzama ya da seboreli egzama) kırmızı, kabuk­lu, kasıntısız lezyonlar görülür. Bazı hastalarda hafif gidişli olabilir, ama gö­ğüs, sut ve saçlı deride geniş alanlara yayılan ağır biçimleri de vardır.Hastalann büyük bölümünde HIV enfeksiyonu uzun süre belirtisizdir. Ge­ri kalan azınlıkta ise birincil enfeksiyo­nu izleyen aylar ya da yıllar içinde yay­gın belirtiler gözlenir. Hastalar çok ça­buk yorulduklarından, olağan günlük etkinliklerini azaltmak zorunda kaldık­larından yakınırlar. Yaygın gece terle­meleri yalnız hastalığın ileri evrelerinde değil, daha öncesinde de görülür. Vücut sıcaklığının uzun süre 38°C düzeyinde dolaşması ve aralıklı ishal dönemleri öbür yakınmalar arasındadır. Bu geneldüşkünlük önemli bir belirtidir; hastalı­ğın artık son aşamaya ulaştığını göste­rir.« Verem HIV taşıyıcı hastalarda git­tikçe daha sık görülen bir hastalıktır. Özellikle uyuşturucu bağımlıları ve Si­yahlar arasında yaygınlaşmaktadır. Hastalık genellikle eski bir verem oda­ğının yeniden alevlenmesi biçiminde ortaya çıkar. Birincil enfeksiyon olarak başladığı çok ender görülür. Bağışıklık sisteminin henüz büyük ölçüde yıkıma uğramadığı olgularda verem yalnız ak­ciğerlerde yerleşmiştir. Bağışıklık sis­teminin zayıfladığı ileri evrelerde ise akciğerlerde çok yaygın verem gelişir ve hastalık akciğer dışına da yayılır. Bu durumda AİDS tanısı hemen hemen ke­sindir.
HIV enfeksiyonu kanla ilgili çeşitli bozukluklara yol açar. Kansızlık ve kanda trombosit sayısının azalması trombositopeni) buna örnektir. Özel­likle trombosit azlığı erken ortaya çıka­bilir ve uzun sürebilir. Bazı hastalarda klinik belirtiler vermekle birlikte ço­ğunlukla sessiz kain- ve bazı olgularda kendiliğinden geriler.

Not: "Aids Belirtileri" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Aids Belirtileri" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Ezik Tedavisi   Penis Kırılması Fraktürü   Gastroözofageal Reflü Hastalığı   Entellektüelleştirme Nedir?   Akciğer Lobu Zatürreesi Nedir?   Çocuklarda Beta   Diş ve Diş Eti Hastalıkları   Bunama   Drez Ameliyatı   Astigmat   Anksiyete Bozuklukları   Meme Büyütme   Hamilelik Lekesi   Uyku Apnesi Nedir?   Kızamık Tedavisi   Cinsel Yaşam Nedir?   Obezite Nedenleri   Kızlık Zarı   Bel Ağrıları Bel Ağrısı Bel Fıtığı   Lenfoma Tanısı Nasıl Konur?   Mastektomi   Kemoterapi İle Tedavisi   Çocuklarda Bebeklerde Bademcik Boğaz Ağrısı   Akciğer Apsesi   Gürültünün Kulağa Verdiği Zarar   Depresyon Nedir?   Günde 8 Bardak Su İçmek Neden Önemli?   Lpg İle Sellülit Tedavisi   Akromegali   Pet Positron Emission Tomography   Retina Dekolmanı   Karın Zarı İltihabı   Epiglottit Nefes Borusu Kapakcığı İltihabı   Bagassosis Nedir?   Doğuştan Göz Tansiyonu   Aids Kan Yoluyla Bulaşırmı   Beyin Hasarı ve Anestezi   Obstetrik Palpasyon   Vajen Kanseri   Yatak Yarası Tedavisi Bakımı   Burun Estetiği Ücretleri   Kalp Damar Sağlığı   Endüstri Bronşiti   Kusmak   Hemanjiyom Hipospadiyas Mikrotia Doğuştan Anomali   Hepatit C Nasıl Bulaşır?   İmplant Tedavisi   Günümüzde Tifo Nasıl Tedavi Edilir?   Gastrit Tedavisi   Vajinal Mantar Vajinal Akıntı   Kalp Krizi Tedavisi   Sarkoma Nedir?   Kanserden Korunma Yolları   Sellulit Selulit Selülit Tedavisi   Gastritis Nedir?   İktidarsızlık (Empotans)   Yanık Doktoru Yanık Estetiği   Normal Prostat Büyümesi   Ağız Yaraları   Çırpınmalar ve Tedavisi   Sıcak Çarpması Tedavisi   Zatürreeyi Hazırlayıcı Sebepler Hangileridir?   Gebelikte İdrar Yolu Enfeksiyonlari   Şuur Kaybı   Spastisite   Endosperm Nedir?   Boyun Ağrısının Sebepleri   Soluk Borusu İçinde Anestezi Ne Demektir?   Günümüzde Bakteriyel Artrite Ne Kadar Rastlanmakdır?   Emosyon Nedir?   Romatizmal Ateş Nedir?   Osteoartritin Belirtileri Nelerdir?   Karaciğer Metastazı   Ayak Masajıyla Gelen Sağlık   Kanamalarda İlkyardım   Varis   Ankilozan Spondilit Tedavisi   Diş Estetiği   Boğaz İltihabı Anjin   Akciğer Ve Göğüs Boşluğu Travmalarına Çok Rastlanır Mı?   Arterioskleroz Damar Sertliği   Karaciğer Sirozu   Kranyosinostoz Ameliyatları   Hamilelikte Kansizlik Gebelikte Anemi   Ağız İçi Tümörleri Nelerdir?   Antraks Yaygın Bir Hastalık Mıdır?   Kan Kanseri Nedir?   Parkinson Hastalığının Nedenleri Bilinmiyor   Misvak Nasıl Kullanılır?   Perikardit Tüberküloz   İdame Tedavisi Gerektiren Durumlar   Endovasküler Embolizasyon   Bebek Banyo Yaptırma, Bebeğin Banyosu   Erkek Ve Kadın Cinselliği   Altçene Kemiği   Yay Duruşu   Saçkıran Nedir?   Akciğer Solunumu Hastalığı   Vücut Dismorfik Bozukluğu   Ürtiker Nedir?   Akut Tonsillit   Alzheimer Hastalığı Evreleri ve Süreci   Mukoza Altı   Bir İnsanda Alerji Olduğu Nasıl Anlaşılır?   Uyku Apnesi Uykusuzluk   Göz Kapağı Estetiği Ameliyatı Nedir?   Böbrek Hastalıkları   Bir Eklemden Sıvı Akıtmak Ne Demektir?   Aşılama   Çocuk Egzaması Siyah Melena Nedir?   Asd Tedavisi   Bronşektazi Tanısı   Akrep Sokması   Damla Hastalığı   Siyatik Lumbago ve Tedavisi   Bebek Aşı Takvimi   Hazımsızlık   Ruam Hastalığı   Atelektazi Nedir?   Diz Protezi Tedavisi   Distoni Nedir?   İshal Vakaları İçin Ne Zaman Tıbbi Yardıma Başvurulmalı?   Depresyon Depresif Bozukluk   Priapizm Penisin Uzun Süre Sert Kalması   Ağrılı Kas Kasılmaları   Osteoartrit Nedenleri   Bebeklerde Emzirme Sonrası   Uyarılma   Vücut Bakımı ve Kozmetik Ürünleri Kullanımında Aids Tehlikesi   Alerji Hastalığı İle İlgili Tıp Terimleri   Bebeklerde Zeka Geriliği Mongolizm Nedir?   Ayurveda Nedir?   Sinüs Pilonidal Kıl Kisti   Hipertiroid Hipotiroid Hipertiroit Hipotiroit   Karaciğer Tümörü   Epiloia Nedir?   Alkol ve Kan Hastalıkları   Cinsel İlişkinin Yararları   Elektrokardiografi Nedir?   Bel Fıtığı ve Omurilik pilleri   Ölçüsüz Ve Hızlı Yemek   Hareket Sistemi - İnsan İskelet Yapısı   Ortapedik Ayakkabı Nereden Alınır   İlk Yardım Çantası Malzemeleri   Anestezi   Kokain Zehirlenmesi   Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalığı   Beyin kanamasına bağlı baş ağrıları   Sertleşme Bozukluğu   Yaralanma Tedavisi   Çürük Nedir?   Farenjit Tedavisi   Şişmanlığın Önlenmesi   Hipertrofik Nedbe Keloid   Üfürüm   Tifoyu Önleyen Aşılar Ve Tesirleri   Barbitüratlarda Zehirlenme   Diz Artroplastisi   İştahsız Bebeklerde Beslenme   Dolama Nedir?   Bebeklere Ek Besinler Verilmesi   Vajina estetigi Vajina Daraltma Vajinoplasti   Larenjit Farenjit   Serebral Palsy Nedir?   Hamilelikte Seks Hayatı Cinsel İlişki   Laparoskopi   Alerjik Rinit   Meme Kanseri Sonrası Estetik Tedavi   Alerji tedavisinde kullanılan ilaçlar, Alerji İlacı, Alerji İlaçları   Kataraktın Belirtileri   Kolera Hastalığa Nerelerde Rastlanır?   Pülmoner Enfarktüsün Belirtileri Nelerdir?   Nörosonoloji   Mikroplardan Korunma Yolları   Tefani Neden İleri Gelir ?   Deri Tümörü Malign Melanom   Guatr Kanseri   Tetanos Teşhisi Nasıl Konur?   Gastroskopi   Kemiklesme Nedir Bagdoku Kemiklesmesi