Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Aids Belirtileri

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:
Aids Belirtileri HIV enfeksiyonunun nasıl ilerlediğini belirtmeden önce bazı noktalara değin­mekte yarar vardır.
HîV enfeksiyonu bulaşmış kişi bu (virüsü yaşamı boyunca taşır ve bulaştırıcıdır. Virüs sürekli olarak ürer. Virüs üremesinin etkileri ise çok sonra belir­ginleşmeye başlar. Hastada belirti ve klinik bulgular ortaya çıktığında, HIV enfeksiyonunun belirti veren evresine girilmiş olur.
Birincil enfeksiyon belirtileri olgu­ların çok küçük bir bölümünde bulaş­madan hemen sonra ortaya çıkar. Virü­sün vücuda girmesinden sonraki 3-6 ay içinde akut enfeksiyon bulgu ve belirti­lerinden bağımsız olarak HlV’e karşı antikorlar oluşur. Virüsü alan kişide uzunca bir süre hiçbir belirti görülme­yebilir (belirtisiz enfeksiyon). Bazen ilk belirti yaygın lenf bezi büyümesidir (lenfadenopati). Buna İngilizce terimle­rin kısaltılmasıyla oluşturulmuş LAS (lenf bezi büyümesi sendromu) ya da PGL (inatçı ve yaygın lenf bezi büyü­mesi) gibi adlar verilir.

HIV enfeksiyonunun daha da ilerle­mesiyle hastalığın tipik belirtileri ortaya çıkar. Önce ağız boşluğunda kandida tü­rü mantar enfeksiyonları, dilde beyaz plaklar halinde çok küçük kabarcıklar, kilo kaybı, düşmeyen ateş, saç dökülme­si, düşünsel işlevlerin zayıflaması, zona ve akciğer veremi görülebilir. Bu belirti ve hastalıkların tümüne birden “AİDS bağlantılı kompleks” (ARC-AIDS Rela-ted Complex) adı verilir.Daha ileri evrede fırsatçı enfeksi­yonlar, tümörler ve ağır sinir sistemi bozukluklanyla ortaya çıkan hastalıklar görülür. Buna “AİDS bunama komplek­si” (ADC-AIDS dementia complex) de­nir. Sonuçta hasta tükenme sendromu (Wasting Syndrome) adıyla bilinen dö­neme girer. Bu dönemde kilo kaybı en ileri aşamadadır.HIV enfeksiyonunun gidişi bazı la-boratuvar testleriyle izlenebilir. Bunla­rın başlıcaları şunlardır: Mutlak CD4+ lenfosit sayısı, CD4+ lenfosit yüzdesi, kanda virüs ve antijenlerinin varlığı, kanda p24-karşıtı antikorların varlığvve kanda beta-2-mikroglobülin düzeyi. Kanda CD4+ lenfositlerinin azalması, AiDS’in ilerlediğinin en duyarlı göster­gesidir.• Birincil enfeksiyon – Birincil HIV enfeksiyonu çoğu kez belirtisizdir. Ama bulaşmadan sonraki 1-12 hafta içinde özgün olmayan bazı belirtiler gö­rülebilir. Ateş, terleme, fenalık duygu­su, yaygın kas ve kemik ağrıları, iştah­sızlık, bulantı, ishal, boğaz ağrısı ve lenf bezi şişmeleri bu dönemin başlıca belirtileridir. Bazı hastalarda baş ağrısı , ışıktan rahatsız olma, zihin karışıklığı ve beyin zan zedelenmesi belirtileri de görülebilir. Olguların yüzde 30-50’sinde deride mononükleoz ya da ür-tikeri andıran kırmızı lekeler vardır. Bu belirtiler 2-3 hafta içinde kendiliğinden geriler. Çok seyrek olarak birincil en­feksiyon ensefalit (beyin iltihabı) ya da menenjitle (beyin zan iltihabı) ortaya çıkabilir. Muayenede boyun, artkafa ve kol-tukaltı lenf bezlerinde büyüme, deri dö­küntüleri ve seyrek olarak karaciğer ve dalakta büyüme saptanır. Kan tahlili lenfosit sayısının düşük (lenfopeni), eritrosit çökme (sedimantasyon) hızının yüksek, transaminaz ve alkali fosfataz enzimlerinin artmış olduğunu gösterir. Ayrıca CD8+ lenfosit sayısı görece yüksek, CD4+/CD8+ oranı tersine dön­müştür.Virüsün vücuda girmesinden genellikle 2 hafta sonra kanda p24 antijeni belirir. Aynı dönemde birincil enfeksi­yon belirtileri de görülmeye başlar. HlV’e karşı antikorlar ise bu aşamadan 1-3 ay sonra ortaya çıkar.Belirtilerin yalnızca AİDS hastalı­ğına özgü olmaması nedeniyle akut en­feksiyon evresi genellikle gözden ka­çar. İleride virüsü taşıdığı kesinleşen hasta bu dönemdeki belirtileri güçlük­le anımsar. Hastalığa aymcı tam ko­nurken mononükleoz, kızamıkçık, grip, sitomegalovirüs enfeksiyonları, hepatit, toksoplazmoz, ikinci evre frengi gibi hastalıklar göz önünde tu­tulmalıdır. Ayrıca lenfom ve lösemi gibi kötü huylu tümör hastalıkları da ayırıcı tanı açısından önem taşır. Doğ­ru tanının konabilmesi için hastadan çok ayrıntılı bilgi alınması ve olası bu­laşma etkenlerinin ortaya çıkarılması zorunludur.Kanda HTV’e karşı antikorların ge­lişmesi ve dolayısıyla kan testinin olumlu sonuç vermesi akut enfeksiyon belirtilerinin ortaya çıkmasından sonra­ya rastlar. Bu nedenle antikorların araş­tırılması, belirtiler kaybolduktan 4-6 hafta sonra yapılmalıdır.Birincil enfeksiyon belirtilerinin hastalığın gidişini belirlemek açısından çok önemli olmadığı söylenebilir. • Belirtisiz virüs taşıyıcılığı – Olgula­rın büyük bölümünde insanlar virüsü aldıkları ve bulaştıncı oldukları halde uzun süre hiçbir yakınmada bulunmaz­lar. Bu duruma belirtisiz taşıyıcılık (seropozitiflik) denir. Kişi normal ça­lışma ve toplumsal yaşamını sürdürür. Ama belirtisiz de olsa bu dönemde ya­pılacak laboratuvar araştırmaları hasta­da virüsün varlığını kanıtlayabilir. Bu aşamada hücresel bağışıklık sistemin­deki zayıflamayı gösteren CD4+ lenfo­sit değerinin düşmesi çok önemlidir.• Yaygın lenf bezi büyümesi (LAS) -HIV enfeksiyonunda sık görülen bir belirtidir. Nedeni başka hastalıklarla açıklanamayan, en az üç ay süren, ka­sıklar dışında vücudun iki ya da daha çok bölgesinde görülen yaygın lenf be­zi büyümesi AİDS’İ düşündürür. Büyü­me en sık koltukaltı ve boyun arkası lenf bezlerinde görülür. Yaygın lenf bezi büyümesinin hastalığın gidişinde kötüleşme belirtisi olmadığı artık anla­şılmıştır. Belirti vermeyen taşıyıcılarla LAS’lı taşıyıcılar arasında AiDS’e doğ­ru gidişte önemli bir fark gözlenmemiş­tir.Bununla birlikte yaygın lenf bezi büyümesi, HIV enfeksiyonunun çoğu kez ilk klinik belirtisi ve hastanın heki­me başvurmasının en önemli nedenidir. Bu durumda HIV enfeksiyonuna yol açabilecek etkenler dikkatle incelenme­li ve her koşulda kanda HlV’e karşı an­tikor araştırması yapılmalıdır. Hasta bulaşma tehlikesi yaratan etkenlerle karşılaşmamışsa bile lenf bezi şişmesi­ne yol açan öbür hastalıklarla birlikte, HIV enfeksiyonu da ayırıcı tanıda göz önünde bulundurulur. Kanında virüsü taşıdığı saptanan hastada lenf bezinden örnek almak (lenf bezi biyopsisi) ge­nellikle gerekmez. Ama büyüme kötü huylu tümör gelişimini düşündürecek kadar ileri düzeydeyse biyopsi yapıl­malıdır.

• Belirtili dönem
Bu dönemde AİDS öncesi dönemde rastlanan AİDS bağ­lantılı kompleks (ARC) ve AiDS’e işa­ret eden belirtiler görülür.HIV enfeksiyonu ilerledikçe en sık görülen belirti ağız boşluğunda genel­likle kandida türü mantar hastalığıdır. Hastalığın başlıca dört tipi vardır: Ya­lancı zarlı, hücre sayısının artmasına bağlı olarak şişmeli, kızartılı ve dudak köşelerinde yara oluşumlu.Bunların içinde en sık görüleni ya­lancı zarlı kandida enfeksiyonudur. Kı­zarık ya da normal renkli ağız mukoza­sı üzerinde sarımsı ya da krem-beyaz renkli tabakalar biçiminde lezyonlar be­lirir. Bu tabakalar kaldırıldığında altta kırmızı, bazen kanayan mukoza görü­lür. Enfeksiyon daha çok yumuşak da­mak, bademcikler, dil sırtı ve dudak mukozasında görülmekle birlikte ağız boşluğunun her yerine yayılabilir.Enfeksiyonun şişmelere yol açan (hiperplastik) tipinde beyaz tabakalar mukozadan sıyrılamaz. Lezyonlar ge­nellikle dilin yan bölümlerinde, damak­ta ve ağız mukozasındadır.Hastalığın kızartılı (eritemli ya da atrofık) tipinde yaygın kızarıklıklar, da­ha ender olarak da damak ve dil sırtın­da lekeler ile ortaya çıkar. Bu lezyonla-nn rengi parlak kırmızıdan açık pembeye kadar değiştiğinden açık renkli ol­ması durumunda tanısı güçtür.
Yaşlılarda kansızlık, dişlerin düz­gün kapanmaması, vitamin eksikliği gi­bi nedenlere bağlı olarak dudak kenar­larında yaralara rastlanabilir. Ama bu lezyonlarm gençlerde gözlenmesi HIV enfeksiyonunu düşündürmelidir. Ağız köşelerinde bıçak kesişi gibi çatlaklar ve beyaz tabakalı lezyonlar bu hastalı­ğın ilk belirtisi olabilir.ğızda kandida enfeksiyonu HIV enfeksiyonunun ilerlediğini gösteren çok önemli bir bulgudur. Ayrıca pneu-mocystis carinii asalağının yol açtığı Çok bulaşıcı bir zatürree gibi başka fır­satçı enfeksiyonların habercisidir.Ağız boşluğunda beyaz tabakalar oluşturan küçük çıkıntılar da HIV en­feksiyonunun tipik bir bulgusudur. Tıp­ta “villöz oral lökoplaki” adıyla bilinen bu lezyonlar hastada hiçbir yalanmaya yol açmaz. Hemen her zaman bir şerit gibi dilin çevresinde kain1. Yüzeyi be­yaz renkli ve ipliksi ince dikey çıkıntı­lar nedeniyle pütürlüdür. Bu oluşumlar mukozadan ayrılmaz. Olguların yüzde 85'inde lezyonlarm ortaya çıkmasından iki yıl sonra AİDS başlar. Bu orandan da anlaşılacağı gibi villöz oral lökopla­ki, AiDS’in gelişiminin önemli bir gös­tergesidir.

HIV taşıyıcı hastalarda Herpesvirus varicella adlı virüsün yeniden etkinlik göstermesine sık rastlanır. Suçiçeği et­keni olan bu virüs yeniden etkinleşti­ğinde zonaya (Herpes zoster) neden olur. Zona AİDS hastalarının yüzde 10'undan fazlasında vardır. Bu hastalı­ğın yaygın biçimi az görülmekle birlik­te genellikle birkaç bölgede birden orta­ya çıkar.Yağlı deri iltihabında (yağlı egzama ya da seboreli egzama) kırmızı, kabuk­lu, kasıntısız lezyonlar görülür. Bazı hastalarda hafif gidişli olabilir, ama gö­ğüs, sut ve saçlı deride geniş alanlara yayılan ağır biçimleri de vardır.Hastalann büyük bölümünde HIV enfeksiyonu uzun süre belirtisizdir. Ge­ri kalan azınlıkta ise birincil enfeksiyo­nu izleyen aylar ya da yıllar içinde yay­gın belirtiler gözlenir. Hastalar çok ça­buk yorulduklarından, olağan günlük etkinliklerini azaltmak zorunda kaldık­larından yakınırlar. Yaygın gece terle­meleri yalnız hastalığın ileri evrelerinde değil, daha öncesinde de görülür. Vücut sıcaklığının uzun süre 38°C düzeyinde dolaşması ve aralıklı ishal dönemleri öbür yakınmalar arasındadır. Bu geneldüşkünlük önemli bir belirtidir; hastalı­ğın artık son aşamaya ulaştığını göste­rir.« Verem HIV taşıyıcı hastalarda git­tikçe daha sık görülen bir hastalıktır. Özellikle uyuşturucu bağımlıları ve Si­yahlar arasında yaygınlaşmaktadır. Hastalık genellikle eski bir verem oda­ğının yeniden alevlenmesi biçiminde ortaya çıkar. Birincil enfeksiyon olarak başladığı çok ender görülür. Bağışıklık sisteminin henüz büyük ölçüde yıkıma uğramadığı olgularda verem yalnız ak­ciğerlerde yerleşmiştir. Bağışıklık sis­teminin zayıfladığı ileri evrelerde ise akciğerlerde çok yaygın verem gelişir ve hastalık akciğer dışına da yayılır. Bu durumda AİDS tanısı hemen hemen ke­sindir.
HIV enfeksiyonu kanla ilgili çeşitli bozukluklara yol açar. Kansızlık ve kanda trombosit sayısının azalması trombositopeni) buna örnektir. Özel­likle trombosit azlığı erken ortaya çıka­bilir ve uzun sürebilir. Bazı hastalarda klinik belirtiler vermekle birlikte ço­ğunlukla sessiz kain- ve bazı olgularda kendiliğinden geriler.

Not: "Aids Belirtileri" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Aids Belirtileri" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç Ekimi
Göğüs büyütme Göğüs küçültmeEtiketler

Ciğerlerin Fonksiyonu Nedir?   Diş Protezi, Diş Protezleri   Çene Eklemi Bozukluğu   Eeg Elektroenselografi   Glokom   Tetanos Nasıl Önlenebilinir?   Mediastinoskopi   Atelektazinin Sebebi Nedir?   Akciğer Enfeksiyonları   Kansızlık Nedir?   Kokain Zehirlenmesi   Hepatit B Aşısı   Mastektomi   Çocuklarda Sarılık   Rahim Kanseri Nedir?   Beyin Felci Nedir?   Çocuklarda Bağırsak İplik Solucanı impetigo   Düzgün oturma ne demektir?   Osteomyelit Kemik İliği İltihabı   Çocuk Hastalıkları Hakkında Bilgiler   Hipertiroidi   Ürtiker Nedir?   Bilgisayar İnternet Tutkusu   Karın Şişkinliği Nedir?   Bronkoskopi   Arteriyovenöz Malformasyon   Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Basamak Tedavisi Sistemi   Migrenin Belirtileri   Bebek İçin Ek Gıdalar Nelerdir   Penis Kırılması   Siroza Bağlı Gelişen Karaciğer Yetmezliğinin Semptomları   Dalak Ağrısı   Bebek Mamaları   İnsülin Takviyesi İnsülin Tedavisi   Depresif Bozukluklar Nelerdir?   Sınırlı Karın Zarı İltihabı   Aids Hastaligi Hakkinda Bilgiler   Kabızlık Diyeti Bitkisel Diyet   Cinsel Tiksinti   Gece Yanığı   Bebekte Beslenme Problemleri   Çocuklarda Kabızlık   Baş Ağrısı Belirtileri   Erkek Kısırlığı   Bel Omurları Bel Omuru   Dang Hastalığı   Brusellozun Belirtileri Nelerdir?   Böbrek İltihabı   Yüz Kemikleri Üstçene Kemiği   Pülmoner Enfarktüs Nedir ?   Karın Ağrıları   Panik Atak Nedir?   İlk 6 Ayda Emzirme   Diyafrağma Felci   Oksijen Toksisitesi, Toksisite Nedir?   Kalça Kırığı   Beyin Ölümü Nedir?   Vajinal Duş Nedir?   Izgaranın Kansere Yol Açtığı Doğru Mu?   Safra Kesesi Hastalığı   Meme Eşitsizliği(asimetrisi)   Prostat Teşhisi   Cinsel Gücü Arttırıcı Maddeler   Bebeklerde Soğuk Algınlığı   Septum Deviasyonu   Astım, Alerjik Astım   Kömür Tozu Akciğerlere Nasıl Tesir Eder?   Akciğer Amibiasis Akciğer Askariasis   Mamografi   Anüs Kaşıntısı   İnme Felç Tedavisi   Ergenlik Ve Cinsellik   Göz Altı Torbalarını Aldırma   Gebelikten Okul Çağına Kadar AİDS Virüsü   Artritin Tedavisinde Kortizonun Rolü Nedir?   Mikrop Nasıl Bulaşır?   Ayak Masajıyla Gelen Sağlık   Köprücük Kemik, Köprücük Kemiği Nerededir?   Derin Beyin Stimülasyonu   Hypostatic Zatürree Önlenebilir Mi?   Kondilom   Menier Sendromu   Rotavirüs Aşısı   Gebelikte Hipotiroidi Belirtileri   Kızlık Zarı Türleri Hymen   Akciğer Kanserinin Belirtileri   Sıtma   Deniz Kestanesi Batması   Plevra Hastalıkları Plevra Nedir?   Bph Ve Bph Ameliyatları   Entellektüelleştirme Nedir?   Elektrokardiografi Nedir?   Osteoartrit Önlenebilinir Mi?   Glokom Göz Tansiyonu   Penis Kanserleri   Cocuklarda Bebeklerde İshal Kusma Karın Ağrısı   Bel Ağrısı ve Bel Fıtığı Egzersizleri   Bakteri İle Virüs Arasındaki Fark Nedir?   Enfeksiyöz Mononükleoz   Soluk Borusu İçinde Anestezi Ne Demektir?   Kronik Bronşit Tedavisi ve Amfizem   Kaka Kaçırma (Enkoprezis) Nedir?   Kalp Yetmezliği Nedir?   Göz Kanlanması Nedir?   Şakak Kemiği ? Temporal   Kafatası Yaralanmaları   Silikoz Teşhisi Nasıl Yapılır?   Barotravma Teşhisi   Akne Tedavileri   Doğum Ağrısı   Bebeklerde Atelektazi   Karaciğer Kanseri Nedir?   Dişeti Hastalıkları   Katarakta Yol Açan Nedenler   Gaz Zehirlenmesi   Dış Kalp Masajı Kalp Krizi   Silikon Nedir?   Kranyosinostoz Ameliyatları   Çocuklarda Kulak İltihabı   Saman Nezlesi   Baş Ağrısı   Obstetrik Palpasyon   Lateral Epikondilit (Tenisçi Dirseği)   Karbon Monoksit Zehirlenmesi   Ülseratif Kolit Hastalığı   Sinirsel Gerginlik Nedir?   Papilloma Virüsü   Boğaz Ağrısı   Difteri Kuş Palazı Aşısı   Tiroid Hastalıkları Tedavisi   Kalın Bağırsak Kanseri İçin Şifalı Bitkiler   Karaciğer Nakli Nasıl Yapılır   ureme-organlari-temizligi.html   Panik Tedavisi   Böbreğin Ömür Ne Kadardır?   Şişmanlık Şişmanlık Cerrahisi   Plastik Cerrahi Deri Greftlemesi Deri Yaması Deri Flabı   Meme Estetiği Ameliyatı Nedir?   Kronik Böbrek Yetmezliği ve Üremi   Amniyosentez Nedir   Pelvik Açı Genişlemesi   Çiçek Virüsü   Mesane Kanseri Belirtileri   Sigarayı Bırakan Bir İnsanın Vücudundaki Olumlu Gelişmeler Nelerdir?   Böbrek Nakli   Cüzam Nedir?   Pülmoner Embolizm Ve Enfarktüs   Kızamıkçık Hastalığı   Zayıflama Programları   Çocuk Aşıları   İskemi Kalp Krizi   Depresif Bozukluklar   Saçkıran Nedir?   Elmacık Kemiği   Bronşektazi Bronş Genişlemesi   Geç Boşalma Nedir?   Ses Kaybı Nedir?   Astım Kalp Hastalıklarına Yol Açabilir Mi?   Astım Hastalığı ve Nefes   Aort Cerrahisi   Migrene Alışmak Migren Tedavisi   Çocuk Düşürme Nedenleri   Kulak İltihabı   Hemodiyaliz Nedir?   Blepharoplasty   Akupunkturun Uyarı Noktaları   Halluks Valgus   Ayak Terlemesi   Spastik Kolit   Çiçek Hastalığı   Astım Çeşitleri   Kulak Hastalıkları   Yüz Nevraljisi Trigeminal Nevraljisi   Gebelikde Epilepsi Sara Hastalığı   Hemoroid Nedir?   Satılık Böbrek   Karında Ağrı Tanısı   Endoskopi   Çocuklarda Rota Virüsü   Egzama