Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Aids Belirtileri

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:
Aids Belirtileri HIV enfeksiyonunun nasıl ilerlediğini belirtmeden önce bazı noktalara değin­mekte yarar vardır.
HîV enfeksiyonu bulaşmış kişi bu (virüsü yaşamı boyunca taşır ve bulaştırıcıdır. Virüs sürekli olarak ürer. Virüs üremesinin etkileri ise çok sonra belir­ginleşmeye başlar. Hastada belirti ve klinik bulgular ortaya çıktığında, HIV enfeksiyonunun belirti veren evresine girilmiş olur.
Birincil enfeksiyon belirtileri olgu­ların çok küçük bir bölümünde bulaş­madan hemen sonra ortaya çıkar. Virü­sün vücuda girmesinden sonraki 3-6 ay içinde akut enfeksiyon bulgu ve belirti­lerinden bağımsız olarak HlV’e karşı antikorlar oluşur. Virüsü alan kişide uzunca bir süre hiçbir belirti görülme­yebilir (belirtisiz enfeksiyon). Bazen ilk belirti yaygın lenf bezi büyümesidir (lenfadenopati). Buna İngilizce terimle­rin kısaltılmasıyla oluşturulmuş LAS (lenf bezi büyümesi sendromu) ya da PGL (inatçı ve yaygın lenf bezi büyü­mesi) gibi adlar verilir.

HIV enfeksiyonunun daha da ilerle­mesiyle hastalığın tipik belirtileri ortaya çıkar. Önce ağız boşluğunda kandida tü­rü mantar enfeksiyonları, dilde beyaz plaklar halinde çok küçük kabarcıklar, kilo kaybı, düşmeyen ateş, saç dökülme­si, düşünsel işlevlerin zayıflaması, zona ve akciğer veremi görülebilir. Bu belirti ve hastalıkların tümüne birden “AİDS bağlantılı kompleks” (ARC-AIDS Rela-ted Complex) adı verilir.Daha ileri evrede fırsatçı enfeksi­yonlar, tümörler ve ağır sinir sistemi bozukluklanyla ortaya çıkan hastalıklar görülür. Buna “AİDS bunama komplek­si” (ADC-AIDS dementia complex) de­nir. Sonuçta hasta tükenme sendromu (Wasting Syndrome) adıyla bilinen dö­neme girer. Bu dönemde kilo kaybı en ileri aşamadadır.HIV enfeksiyonunun gidişi bazı la-boratuvar testleriyle izlenebilir. Bunla­rın başlıcaları şunlardır: Mutlak CD4+ lenfosit sayısı, CD4+ lenfosit yüzdesi, kanda virüs ve antijenlerinin varlığı, kanda p24-karşıtı antikorların varlığvve kanda beta-2-mikroglobülin düzeyi. Kanda CD4+ lenfositlerinin azalması, AiDS’in ilerlediğinin en duyarlı göster­gesidir.• Birincil enfeksiyon – Birincil HIV enfeksiyonu çoğu kez belirtisizdir. Ama bulaşmadan sonraki 1-12 hafta içinde özgün olmayan bazı belirtiler gö­rülebilir. Ateş, terleme, fenalık duygu­su, yaygın kas ve kemik ağrıları, iştah­sızlık, bulantı, ishal, boğaz ağrısı ve lenf bezi şişmeleri bu dönemin başlıca belirtileridir. Bazı hastalarda baş ağrısı , ışıktan rahatsız olma, zihin karışıklığı ve beyin zan zedelenmesi belirtileri de görülebilir. Olguların yüzde 30-50’sinde deride mononükleoz ya da ür-tikeri andıran kırmızı lekeler vardır. Bu belirtiler 2-3 hafta içinde kendiliğinden geriler. Çok seyrek olarak birincil en­feksiyon ensefalit (beyin iltihabı) ya da menenjitle (beyin zan iltihabı) ortaya çıkabilir. Muayenede boyun, artkafa ve kol-tukaltı lenf bezlerinde büyüme, deri dö­küntüleri ve seyrek olarak karaciğer ve dalakta büyüme saptanır. Kan tahlili lenfosit sayısının düşük (lenfopeni), eritrosit çökme (sedimantasyon) hızının yüksek, transaminaz ve alkali fosfataz enzimlerinin artmış olduğunu gösterir. Ayrıca CD8+ lenfosit sayısı görece yüksek, CD4+/CD8+ oranı tersine dön­müştür.Virüsün vücuda girmesinden genellikle 2 hafta sonra kanda p24 antijeni belirir. Aynı dönemde birincil enfeksi­yon belirtileri de görülmeye başlar. HlV’e karşı antikorlar ise bu aşamadan 1-3 ay sonra ortaya çıkar.Belirtilerin yalnızca AİDS hastalı­ğına özgü olmaması nedeniyle akut en­feksiyon evresi genellikle gözden ka­çar. İleride virüsü taşıdığı kesinleşen hasta bu dönemdeki belirtileri güçlük­le anımsar. Hastalığa aymcı tam ko­nurken mononükleoz, kızamıkçık, grip, sitomegalovirüs enfeksiyonları, hepatit, toksoplazmoz, ikinci evre frengi gibi hastalıklar göz önünde tu­tulmalıdır. Ayrıca lenfom ve lösemi gibi kötü huylu tümör hastalıkları da ayırıcı tanı açısından önem taşır. Doğ­ru tanının konabilmesi için hastadan çok ayrıntılı bilgi alınması ve olası bu­laşma etkenlerinin ortaya çıkarılması zorunludur.Kanda HTV’e karşı antikorların ge­lişmesi ve dolayısıyla kan testinin olumlu sonuç vermesi akut enfeksiyon belirtilerinin ortaya çıkmasından sonra­ya rastlar. Bu nedenle antikorların araş­tırılması, belirtiler kaybolduktan 4-6 hafta sonra yapılmalıdır.Birincil enfeksiyon belirtilerinin hastalığın gidişini belirlemek açısından çok önemli olmadığı söylenebilir. • Belirtisiz virüs taşıyıcılığı – Olgula­rın büyük bölümünde insanlar virüsü aldıkları ve bulaştıncı oldukları halde uzun süre hiçbir yakınmada bulunmaz­lar. Bu duruma belirtisiz taşıyıcılık (seropozitiflik) denir. Kişi normal ça­lışma ve toplumsal yaşamını sürdürür. Ama belirtisiz de olsa bu dönemde ya­pılacak laboratuvar araştırmaları hasta­da virüsün varlığını kanıtlayabilir. Bu aşamada hücresel bağışıklık sistemin­deki zayıflamayı gösteren CD4+ lenfo­sit değerinin düşmesi çok önemlidir.• Yaygın lenf bezi büyümesi (LAS) -HIV enfeksiyonunda sık görülen bir belirtidir. Nedeni başka hastalıklarla açıklanamayan, en az üç ay süren, ka­sıklar dışında vücudun iki ya da daha çok bölgesinde görülen yaygın lenf be­zi büyümesi AİDS’İ düşündürür. Büyü­me en sık koltukaltı ve boyun arkası lenf bezlerinde görülür. Yaygın lenf bezi büyümesinin hastalığın gidişinde kötüleşme belirtisi olmadığı artık anla­şılmıştır. Belirti vermeyen taşıyıcılarla LAS’lı taşıyıcılar arasında AiDS’e doğ­ru gidişte önemli bir fark gözlenmemiş­tir.Bununla birlikte yaygın lenf bezi büyümesi, HIV enfeksiyonunun çoğu kez ilk klinik belirtisi ve hastanın heki­me başvurmasının en önemli nedenidir. Bu durumda HIV enfeksiyonuna yol açabilecek etkenler dikkatle incelenme­li ve her koşulda kanda HlV’e karşı an­tikor araştırması yapılmalıdır. Hasta bulaşma tehlikesi yaratan etkenlerle karşılaşmamışsa bile lenf bezi şişmesi­ne yol açan öbür hastalıklarla birlikte, HIV enfeksiyonu da ayırıcı tanıda göz önünde bulundurulur. Kanında virüsü taşıdığı saptanan hastada lenf bezinden örnek almak (lenf bezi biyopsisi) ge­nellikle gerekmez. Ama büyüme kötü huylu tümör gelişimini düşündürecek kadar ileri düzeydeyse biyopsi yapıl­malıdır.

• Belirtili dönem
Bu dönemde AİDS öncesi dönemde rastlanan AİDS bağ­lantılı kompleks (ARC) ve AiDS’e işa­ret eden belirtiler görülür.HIV enfeksiyonu ilerledikçe en sık görülen belirti ağız boşluğunda genel­likle kandida türü mantar hastalığıdır. Hastalığın başlıca dört tipi vardır: Ya­lancı zarlı, hücre sayısının artmasına bağlı olarak şişmeli, kızartılı ve dudak köşelerinde yara oluşumlu.Bunların içinde en sık görüleni ya­lancı zarlı kandida enfeksiyonudur. Kı­zarık ya da normal renkli ağız mukoza­sı üzerinde sarımsı ya da krem-beyaz renkli tabakalar biçiminde lezyonlar be­lirir. Bu tabakalar kaldırıldığında altta kırmızı, bazen kanayan mukoza görü­lür. Enfeksiyon daha çok yumuşak da­mak, bademcikler, dil sırtı ve dudak mukozasında görülmekle birlikte ağız boşluğunun her yerine yayılabilir.Enfeksiyonun şişmelere yol açan (hiperplastik) tipinde beyaz tabakalar mukozadan sıyrılamaz. Lezyonlar ge­nellikle dilin yan bölümlerinde, damak­ta ve ağız mukozasındadır.Hastalığın kızartılı (eritemli ya da atrofık) tipinde yaygın kızarıklıklar, da­ha ender olarak da damak ve dil sırtın­da lekeler ile ortaya çıkar. Bu lezyonla-nn rengi parlak kırmızıdan açık pembeye kadar değiştiğinden açık renkli ol­ması durumunda tanısı güçtür.
Yaşlılarda kansızlık, dişlerin düz­gün kapanmaması, vitamin eksikliği gi­bi nedenlere bağlı olarak dudak kenar­larında yaralara rastlanabilir. Ama bu lezyonlarm gençlerde gözlenmesi HIV enfeksiyonunu düşündürmelidir. Ağız köşelerinde bıçak kesişi gibi çatlaklar ve beyaz tabakalı lezyonlar bu hastalı­ğın ilk belirtisi olabilir.ğızda kandida enfeksiyonu HIV enfeksiyonunun ilerlediğini gösteren çok önemli bir bulgudur. Ayrıca pneu-mocystis carinii asalağının yol açtığı Çok bulaşıcı bir zatürree gibi başka fır­satçı enfeksiyonların habercisidir.Ağız boşluğunda beyaz tabakalar oluşturan küçük çıkıntılar da HIV en­feksiyonunun tipik bir bulgusudur. Tıp­ta “villöz oral lökoplaki” adıyla bilinen bu lezyonlar hastada hiçbir yalanmaya yol açmaz. Hemen her zaman bir şerit gibi dilin çevresinde kain1. Yüzeyi be­yaz renkli ve ipliksi ince dikey çıkıntı­lar nedeniyle pütürlüdür. Bu oluşumlar mukozadan ayrılmaz. Olguların yüzde 85'inde lezyonlarm ortaya çıkmasından iki yıl sonra AİDS başlar. Bu orandan da anlaşılacağı gibi villöz oral lökopla­ki, AiDS’in gelişiminin önemli bir gös­tergesidir.

HIV taşıyıcı hastalarda Herpesvirus varicella adlı virüsün yeniden etkinlik göstermesine sık rastlanır. Suçiçeği et­keni olan bu virüs yeniden etkinleşti­ğinde zonaya (Herpes zoster) neden olur. Zona AİDS hastalarının yüzde 10'undan fazlasında vardır. Bu hastalı­ğın yaygın biçimi az görülmekle birlik­te genellikle birkaç bölgede birden orta­ya çıkar.Yağlı deri iltihabında (yağlı egzama ya da seboreli egzama) kırmızı, kabuk­lu, kasıntısız lezyonlar görülür. Bazı hastalarda hafif gidişli olabilir, ama gö­ğüs, sut ve saçlı deride geniş alanlara yayılan ağır biçimleri de vardır.Hastalann büyük bölümünde HIV enfeksiyonu uzun süre belirtisizdir. Ge­ri kalan azınlıkta ise birincil enfeksiyo­nu izleyen aylar ya da yıllar içinde yay­gın belirtiler gözlenir. Hastalar çok ça­buk yorulduklarından, olağan günlük etkinliklerini azaltmak zorunda kaldık­larından yakınırlar. Yaygın gece terle­meleri yalnız hastalığın ileri evrelerinde değil, daha öncesinde de görülür. Vücut sıcaklığının uzun süre 38°C düzeyinde dolaşması ve aralıklı ishal dönemleri öbür yakınmalar arasındadır. Bu geneldüşkünlük önemli bir belirtidir; hastalı­ğın artık son aşamaya ulaştığını göste­rir.« Verem HIV taşıyıcı hastalarda git­tikçe daha sık görülen bir hastalıktır. Özellikle uyuşturucu bağımlıları ve Si­yahlar arasında yaygınlaşmaktadır. Hastalık genellikle eski bir verem oda­ğının yeniden alevlenmesi biçiminde ortaya çıkar. Birincil enfeksiyon olarak başladığı çok ender görülür. Bağışıklık sisteminin henüz büyük ölçüde yıkıma uğramadığı olgularda verem yalnız ak­ciğerlerde yerleşmiştir. Bağışıklık sis­teminin zayıfladığı ileri evrelerde ise akciğerlerde çok yaygın verem gelişir ve hastalık akciğer dışına da yayılır. Bu durumda AİDS tanısı hemen hemen ke­sindir.
HIV enfeksiyonu kanla ilgili çeşitli bozukluklara yol açar. Kansızlık ve kanda trombosit sayısının azalması trombositopeni) buna örnektir. Özel­likle trombosit azlığı erken ortaya çıka­bilir ve uzun sürebilir. Bazı hastalarda klinik belirtiler vermekle birlikte ço­ğunlukla sessiz kain- ve bazı olgularda kendiliğinden geriler.

Not: "Aids Belirtileri" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Aids Belirtileri" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Amorotik Kalıtsal Akıl Geriliği Belirtileri   Kafa Tabanı Tümörleri   Hepatit C   Retrogasserian Radyofrekans Termokoagulasyonu   Adale Romatizması Nedir?   Tifo Taşıyıcısı Ne Demektir?   Pülmoner Enfarktüs Neden İleri Gelir?   Anal Kaşıntı   Meme Küçültme Ameliyatı   Kalp Damar Hastalıkları   Blefarit   Kadınlarda Miyomlar   Erkeklerde İdrar Kaçırma   Ense Ağrısı Belirtileri   Adams Stokes Sendromu Senkop   Akciğer Apsesi Nasıl Teşhis Edilir   Kurdeşen   Kırmızı Benler Kırmızı Et Beni   Tularemi Hastalığı   Tifo Paratifo İshal Ateş   Akciğer Hastalıklarına Bağlı Göğüs Ağrıları   Kıl Dönmesi   Ultrason   Nakil Böbreğin Kullanım Süresi   Rahim Sarkması   Aşı Takvimi Nedir?   Pediatrik Odioloji   Kardeş Kıskançlığı   Vücut Bakımı ve Kozmetik Ürünleri Kullanımında Aids Tehlikesi   Tifo Enterik Ateş Enfeksiyonu Salmonella   İlk Yardım Çantası Malzemeleri   Katarakt Ameliyatı   Çocukta İnmemiş Testis   Travay Pelvik Evresi   Cinsel gücü arttıran baharatlar   Peritonit   Kanser Ağrısı Tedavisi   Astım Tedavisiz Geçer Mi?   Diabetes İnsipidus   Bağışıklık Sistemi Diyeti   Akut Glomerülonefrit   Kabızlık Dışkı Yapamama   Zihinsel Engellilik   Katarakt Tedavisi   Sinüzitin Belirtileri Nelerdir?   Bel Fıtığı Belirtileri   Echo Virüsü Hastalığında Nasıl İlaçlar Kullanılır?   Bel Fıtığı ve Omurilik pilleri   Omuz Distosisi   Prostat Kanseri Nasıl Tedavi Edilir?   Tiroid Nodülleri   Çocuklarda İşitme Kayıpları   Pnömosistis Karini   Kalça Kırığı   Veba Nasıl Önlenir?   Tonsillektomi   İskemik İnme Nedir?   Gaz Gaita Kaçırma   Hidrosefali   Bağırsak Parazitleri   Behçet Hastalığı   Kemik Kanseri   Diz Cerrahisi   Dalış Kazaları Denizaltı Dalış   Burun Sinüsleri Nerede Bulunurlar?   Kalça Çıkıkları   Ölçüsüz Ve Hızlı Yemek   Sistit İdrar Yolu İltihabı   Epidual İle Doğum Ağrısız Doğum   Gerilim Ve Baş Ağrısında Akupunktur   Silikosis Hastalığı Nedir?   Bağırsak Tıkanmaları Hastalığı   Çıkık   Yaşlılık Lekeleri   Bayılmanın Nedeni?   Ayak Masajıyla Gelen Sağlık   Safra Taşının Tanısı   Erken Boşalmada Tedavisi   Vitaminler-beslenme Nedir?   Bebeklerde Emzirme   Tularemi Nasıl Önlenebilir?   Üveit Tedavisi Nasıldır?   Cinsel İlişki Sırasında Ağrının Nedenleri   Sinüzit Nedir?   Asd Tedavisi   Akciğerin Ameliyatla Alınması   Böbrek Kanserinde Tedavi   Kuş Gribi Virüsü Enfeksiyonu   Yarık Dudak   Kabızlık   Kabakulak Hastalığı   Bulaşıcı Hastalık Enfeksiyonları   Vajina Estetiği   Ciğer Sönmesi Öldürücü Olabilir Mi?   Embriyo Nedir?   Ağız ve Diş Bakımı   Penis Anatomisi Ve Fizyolojisi   Böcek Alerjisi   Silikozun Belirtileri Nelerdir?   Kasık Ağrısı   Anestezi İndüksiyonunun Anlamı Nedir?   Şişmanlığın Ölçümü İçin Kullanılan Basit Yöntemler   Cinsel Bölgede Bit   Meme Estetiği   Uterus Kanserleri   Akut Basili Dizanteri   Akciğer Kanserinin Gelişmekte Olduğu Nasıl Anlaşılabilir?   Parkinson Hastalığı Parkinson Sendromu   Multıple Skleroz   Egzama Tedavisi   Hiçbir Şey Yemeyerek Zayıflamak Tehlikeli Mi?   Gebelikte Kanama Hamilelik Kanamasi   Göğüs Ağrıları   Meme Protezi   Neden Obezite Cerrahisi?   Ülserle İlgili Merak Ettikleriniz   Piyelonefrit Nedir   Endotrachea Anestezi Nedir?   Omurga Yapısı Kemik Anatomisi   Solunum Yolu Tıkanıklıkları   Şok Geçiren Hastanın Tedavisi   Tiroid Bezinin Fazla Çalışması   Mukoza-altı Ameliyatı Hangi Yaşta Yapılmalıdır?   Şeker Hastalığı Diyabet Tedavisi   Diz Yaralanmaları   Depresyon Depresif Bozukluk   Kranioplasti   Alerjenler ve Bağışıklık Sistemi   Hava Basıncı Travması Tedavisi   Cüzzam   Doğuştan Göz Tansiyonu   Dişler için Ozon Tedavisi ve Lazer   Akciğer Kanseri Nasıl Tedavi Edilir   Bebeklerde Soğuk Algınlığı   Çocuklarda ve Gençlerde Bel Ağrısı   Lıposuctıon   Akciğer Tüberkülozu   Kanserde Erken Tanı   Gebelikte Hipotiroidi   Panik Bozukluk Panik Atak   Pediatrik Retinopati   Tifüs (lekeli humma)   Bebekte Şişme Hali   Selülit Nedir?   Cinsellik Hakkında Bilgisizlik   Afektif Duygulanım Bozuklukları   Günlük Baş Ağrısı   Over Kanseri   Erkek Ve Kadın Cinselliği   Kadınlarda Orgazm Olamama Anorgazmi   Pülmoner Embolizm Ve Enfarktüs   Solunum Yollarının Açılması   Ameliyat Yarası Vücudu Çirkinleştirir Mi?   Kılcal Damar Tedavileri   Baharatlı Yiyecekler Ülser Yapar Mı?   Arterioskleroz Damar Sertliği   Nefrozun Tedavisi Nedir?   Aşılanma ve kanser Aşısı   Edinsel Egzama   Radyasyon Fibrosisi (Pnömonitisi)   Kontakt Lensler Hangi Amaçlarla Kullanılırlar   Kalp Pili   Enürez Nedir?   Diyafrağma Hernileri, Diafragma Hernisi   Floroskopi X Işını Tanısal Radyoloji   Dogum Kontrol Yontemleri Gebelik Takvimi Spiral   Hepatit C Nasıl Bulaşır?   Diğer Nadir Tümörler   Çalışan kalpte bypass   Kaş Kaldırma Estetiği Nedir?   Menopoz döneminde Beslenme   Ektretemporal Lob Rezeksiyonları   Vajina Kanseri   Prostat Hastalığı   Elektroforesis Nedir?   Mezansefalotomi   Uyku Apnesi Nedir?   Damar Tıkanması   Dış Gebelik Nedir Dış Gebelik Belirtileri   Panik Atak